ihracatklubusorulari

Friday, September 22, 2006

2

Sirküler No : DTAM-2004/381Konu : İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğİlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 19.04.2004İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/8)KapsamGözlük İmalatçıları Derneği tarafından, üyeleri adına yapılan başvuru üzerine, 28/05/2003 tarihli ve 25121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve bağlı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/21 sayılı Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bu Tebliğ, anılan soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.Soruşturma konusu maddeSoruşturma konusu madde, 9003.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.) "aksam ve parçalar"ın Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli olanlarıdır.Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesiYönetmeliğin 4 ve 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri ile sözlü olarak dinlenebilmeleri için öngörülen 30 (otuz) günlük süre içerisinde "Gözlük İmalatçıları Derneği" ile "Tüm Gözlük İthalat, İmalat, Toptan ve Perakende Satıcıları Dayanışma Derneği" tarafından Müsteşarlığımıza iletilen yazılı ve sözlü görüşlerde kota uygulaması sonucunda, mal tedarikinde sıkıntı yaşandığı ve aksam ve parça ithalatının diğer tedarikçi ülkelere kaydığı yönünde şikayetler ile kota uygulamasının yürürlüktenkaldırılması talepleri yinelenmiştir. Kurul kararıİthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yaptığı toplantısında, Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.'li "aksam ve parça" ithalatı için miktar kısıtlaması uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.Yürürlükten kaldırılan uygulama24/09/2002 tarihli ve 24886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/6 sayılı Tebliğ'in 18 inci Maddesinde II. Grup olarak gösterilen Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.'li "aksam ve parça"lar anılan Tebliğ kapsamından çıkartılmıştır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ç.H.C. menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.'li "aksam ve parça"ların ithalatında ithal lisansı aranmaz.
Sirküler No : DTAM-2004/379Konu : İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğİlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 19.04.2004İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6)Çin`den ithal edilen bazı ürünler gözetim kapsamına alınmışlardır. Bu ürünler için belirlenen CIF fiyatın altında olan ürünler için gözetim uygulanacak. Gözetime tabi ürünleri ithal etmek isteyen firmalar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Gözetim Belgesi" almaları gerekecek.İthalatın seyriİnceleme konusu maddelerin, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleşmiş olan ithalatına ilişkin miktar bazında bilgiler EK II'de verilmektedir.Kararİthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 24/03/2004 tarihinde yapılan toplantıda, EK I'de G.T.İ.P.'ları ve adları belirtilen maddelerin ithalatının anılan Mevzuat hükümleri çerçevesinde, ülke ayrımı gözetmeksizin, ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar vermiştir.Gözetim uygulaması Gözetim uygulaması, EK I'de G.T.İ.P.'ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetimbelgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında gümrük idarelerince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.BaşvuruMadde 4'te belirtilen maddelere ait gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Müsteşarlık İthalat GenelMüdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir. Başvuruda yer alan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında, malın miktarının veya değeriningözetim belgesinde kayıtlı miktarı veya değeri %5'ten daha az bir oranda aşması,ithalatın yapılmasını engellemez.Gözetim uygulaması, 4 üncü Madde'de belirtilen kıymetin altında veya üstündefiyatları haiz maddeler için Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine"ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili ihracatçı ülke tarafındangümrük çıkış işlemleri tamamlanmış veya T.C. gümrüklerine gelmiş olan EK I'de G.T.İ.P.'ları ve adları belirtilen maddelerden karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalinde ilgili gümrük idaresi tarafından Müsteşarlıkça verilecek uygunluk yazısı aranır. Uygunlukyazısı gümrük idaresi tarafından gümrük giriş beyannamesine eklenir. Bilgilerin toplanması Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin;
a) İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükarda belgenin kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.EK IGÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİG.T.İ.P.Madde AdıBirim CIF Kıymet(ABD Doları/Adet)8509.10.10.00.00 Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar 208509.10.90.00.19 Diğerleri 108509.40.00.00.12 Mikserler 88509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri 58509.40.00.00.15 Komple setler 158509.40.00.00.19 Diğerleri 98516.10.11.00.00 anında su ısıtıcılar 68516.10.19.00.00 Diğerleri 6 8516.10.91.00.00 Ev işlerinde kullanılanlar 5 8516.10.99.00.00 Diğerleri 5
8516.31.10.00.00 Kurutma başlıkları 68516.31.90.00.00 Diğerleri 4
8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları 128516.60.90.00.11 Tost makinaları 9 8516.60.90.00.19 diğerleri 78516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar 138516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları 6EK IIGÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELERİN İTHALATINA İLİŞKİN TABLO
miktar

GTIP
8509.10.10.00.00
8509.10.90.00.19
8509.40.00.00.12
8509.40.00.00.14
8509.40.00.00.15
2000
572.932
294.215
331.408
213.444
50.625
2001
307.354
112.930
203.885
154.052
14.681
2002
317.527
110.761
316.027
184.309
18.298
2003
533.891
190.371
834.573
250.447
40.944
8509.40.00.00.19 8516.10.19.00.00 8516.10.91.00.00 8516.10.99.00.00 8516.31.10.00.00253.286 326.246 16.215 41.497 3.61868.290 231.776 336 20.139 6.59844.358 205.874 45.885 54.411 2.01873.282 239.698 97.561 204.409 26.2788516.31.90.00.00 8516.60.70.00.00 8516.60.90.00.11 8516.60.90.00.19 8516.71.00.00.00497.837 91.856 46.339 66.064 163.851311.706 56.460 98.521 53.690 140.934466.084 48.852 69.925 74.757 97.2291.251.020 48.024 119.703 45.119 192.153EK IIIGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUTarih: ...../...../.....T.C. BAŞBAKANLIKDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA(İthalat Genel Müdürlüğü)İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.'u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.İmza-Kaşe1- İthalatçının;a) Adı/Unvanı:b) Adresi, telefon ve faks numaraları:c) E-posta adresi:d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:2- Beyan sahibinin;a) Adı/Unvanı:b) Adresi, telefon ve faks numaraları:c) E-posta adresi:d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:3- İthal edilecek maddenin;a) G.T.İ.P. (12'li olarak yazılacaktır):b) Tanımı (Maddenin detaylı tanımı yapılacaktır):c) Menşe ülkesi:d) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:e) Miktarı (adet ve Kg. olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):g) FOB birim fiyatı (birim adet olarak):h) Marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler:i) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):4- İthalat için öngörülen;a) Tarih/Tarihler:b) Liman/Gümrük Kapısı:
5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;a) Adı/Unvanı:b) Adresi:c) Telefon ve faks numaraları:d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:6- Menşe ülkedeki üreticinin;a) Adı/Unvanı:
b) Adresi:c) Telefon ve faks numaraları:d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:
7- İthalatçının;a) 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği ithalatın toplam CIF bedeli (ABD Doları):b) 2002 ve 2003 yıllarına ait vergi levhasının noter tasdikli sureti:EKLER:EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslıEK-2: Taahhütname (EK IV)EK-3: İthal edilecek maddeye ait o ülkelerde yerleşik T.C.Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli suretinin aslı (1 asıl ve 2 adet suret), (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam Kg. Olarak gösterilmeli, kalem bazında FOB değeri bulunmalı, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir model/tip için FOB olarak ayrı ayrı belirtilmeli ve CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.EK-5: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş garanti belgesinin noter tasdikli suretinin aslı.EK-6: Madde Bilgi Formu (EK V - Eksiksiz ve 2 kopya olarak doldurulması gerekmektedir.).
EK IVTaahhütname ÖrneğiDış Ticaret Müsteşarlığı'naGözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin kullanım süresinin bitiminde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü)ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.Firma UnvanıYetkili İmzalar+-------------------------+ Damga Pulu 5,900,000.- TL.(*) +-------------------------+(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.Firmanın adresi :Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :Firmanın vergi sicil no.su:EK VMADDE BİLGİ FORMUİhracatçı Firma Ünvanı :İthalatçı Firma Ünvanı/Vergi No :İthal Faturasının Tarih ve Sayısı:Garanti belgesi tarih ve sayısı :İthalatçı firma deposunun adresi :İthal malların menşe ülkesi :
KalemNoÜrün koduÜrün tanımıFOB/AdetCIF/AdetToplamAdet Top.Kg.Top.FOB Top.CIF1
23
4
5
6
7
ToplamYukarıda belirtilen fatura kapsamı maddeler için eksiksiz ve hatasız olarakdoldurulmuştur.İmzaKaşe
ihracat ile ilgili genel bir rapor hazırladığım için bazı bilgilere ihtiyacım var.lütfen bu konuda bilgisi olan arkadaslar varsa bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşırlarsa sevinirim.konu nakliye ve masrafları hk.örnegin fob satış yapıyorsunuz. deniz yolu ile gidiyor. ve istanbul limanmasraflarını siz ödüyorsunuz. bu masraflar;- free in - line in - line out -thc -g.kabul - b/l -genset (refer icin) - nezaret (refer cont. icin gümrükte elektriğe takılması ve kontrolü) ....

liman masrafları yükleyici tarafından ödenirsadece exworks yüklemelerde ödenmezfree in:konteyner yükleme ücretithc:terminal ücretig.kabul:konteynerin liman dışında ( fabrika,depo )yüklenmesi durumunda ödenirb/l :konşimento ücretidir

Merhabalar,Yanlız şöyle bir durumum var. bu liman masraflarının tam anlamı gerekiyor.Ve mesela liman masraflarını kim alıyor. Armatörler mi ? Devlet mi? ve diger masraflarıda aynı şekilde düşünelim. Bunlarla ilgili yararlanabileceğim kaynak veya bilgisi olan arkadaşlara ihtiyacım var.
Merhaba Ayşe Hanım,Selim Bey'in size ilettiğim mesajında belirttiği gibi ExWorks anlaşma dışında liman masrafları göndericiye aittir. Yani mal FOB gönderilse bile karşı taraf sadece navlundan sorumludur, gönderen liman masraflarını ödemek durumundadır. Mal karşı limana ulaştığında da oradaki masraflardan ithalatçı sorumludur, CIF bile gönderilmiş olsa.Liman masrafları nakliye acentaları tarafından ihracatçı veya ithalatçıya fatura edilir ve ödeme bu acentalara yapılır. Yani ihracatçı veya ithalatçının doğrudan devlet veya armatörle bir ilişkisi olmaz.Masraflar konusunda standart kalemleri şöyle açayım:THC : terminal handling charge - terminal ücreti,B/L : bill of lading - konşimento,Free in (and out) : nakliyecinin yükleme veya indirme ücreti ile ilgisi yoktur, ihracatçı veya ithalatçıya fatura edilir anlamına geliyor) Geçici Kabul: Konteynerin geçici olarak gümrüklü sahadan fabrika depo gibiyerlerde boşaltma ya da yükleme amacıyla çıkarılması Bunlar dışında gerek ithalatçının gerek ihracatçının özel istekleri olursa bunlar da ayrıca armatörle karşılıklı anlaşmaya bağlı olarakücretlendirilir. Örneğin reefer contanier (soğutmalı konteyner) veya bu konteynere "genset" (generator set) adı verilen güç kaynağı takılması. Bunlar acentayla karşılıklı anlaşmaya bağlı şeyler.Aşağıda faydalı bulabileceğiniz bazı sayfalar var. Ama bunlar genelde kısaltmaları içeriyor. Sitesini incelemedim ama Deniz Ticaret Odasının (http://www.chamber-of-shipping.org.tr) bu konuda yayınları vardır sanırım. Ayrıca, Selim Bey'e 0-212-630 40 50 (234) no'lu telefondan ulaşabilirsiniz.http://www.kocfaktor.com.tr/content/tr/bilgiler/kisaltmalar.asphttp://www.mevzuat.net/fayda/kisaltmalar.htmhttp://www.afyontso.org/ihracat/yazis7.htmSaygılarımla,Şükrü Kayawww.inancgroup.com
SİZLERİ UYARMAM GEREKEN BİR KONU VAR.HEP MASRAFLAR AÇISINDAN ELE ALINIYOR OLAYDA BİR DE RİSK BOYUTU VAR.MALLAR GEMİ KÜPEŞTESİNE YÜKLENİNCEYE KADARKİ TÜM RİSKLER SATICI YANİİHRACATÇIYA AİTTİR
DIŞ TİCARETTE AKREDİTASYONGünümüzde, devamlı bir değişim ve gelişim içinde olan teknoloji ile ürün çeşitliliği ve işlevselliği artıyor. Bu artışla birlikte, kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk kavramları önem kazanıyor. Bu kavramlar da ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesi için güvence arayışlarını ortaya çıkarıyor. Bu arayışlara cevap vermek üzere, ürün ve üretime yönelik; belgelendirme, muayene, test ve analiz hizmetleri için "uygunluk değerlendirmesi" gündemde. Bu amaçla, uluslararası kabul görmüş ortak ölçülere göre yapılandırılan ve çalıştırılan akreditasyon sistemleri; Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin farklı ülkelerde farklı niteliklerde yürütülmesinin engellenmesi,Test ve belgelendirme konusunun ticarette teknik engel haline gelmesine yol açacak bir zemin oluşturma halinin önüne geçilmesi gibi nedenlerle son 10 yıl içinde gelişen bir çözüm vasıtası olarak devrede.Peki Akreditasyon ne demek?Dış ticarette önemli bir fonksiyonu yerine getiren Akreditasyon,Ürün/hizmet,Kalite yönetim sistemi,Çevre yönetim sistemi ve Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların, laboratuarlar, muayene ve deney kuruluşlarının belirli görevleri yapmaya yeterli olduklarının uluslararası kabul görmüş teknikkriterlere göre değerlendirilerek onaylanması, belgelendirilmesi ve devamının sağlanması faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle Akreditasyon; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınınyeterliliklerinin, resmi bir sistem tarafından, belirlenmiş standartlar esas alınarak değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır.Uygunluk değerlendirmesi ise; ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlarauygunluğunu göstermek amacıyla yapılan; deney, analiz, muayene, kalibrasyon ve belgelendirme işleridir.Dış Ticarette "Akreditasyon" Önem Kazanıyor Akreditasyon çalışmaları ile, Dünya Ticaret Örgütü'nün prensipleri doğrultusunda, eşdeğer fonksiyonları olan kuruluşların, birbirinden farklı nitelikte hizmet vermelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bazı deney ve muayene çalışmalarının ayrı ayrı ülkelerde yapılması engellenerek kaynak israfı önlenmeye çalışılıyor.Yani, Akreditasyon sistemi;Ulusal ekonomilerin ürettiği mal ve hizmetlerin uygunluğunu değerlendirme faaliyetleri, Mal ve hizmetlerin teknik emniyeti ve kalitesine dair piyasa beklentilerinin yükselmesi, Çevre yönetimi, işyeri ve çalışanların sağlığı konusunda gönüllü belgelendirme sistemlerinin gelişmesi, Ülkemizdeki belgelendirme çalışmaları ve laboratuar faaliyetlerinin niteliğinin yükseltilmesi ihtiyacı gibi nedenlerle gerekli hale geliyor.Acaba ülkemizde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının yeterliliklerini saptayankurum hangisi?Türk Akreditasyon Kurumu yani TÜRKAK. 27 Ekim 1999 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 04 Kasım 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile; ülkemizde faaliyet gösteren ve teknik düzenlemelere konu olan ürün güvenliği, kalite, deney, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliklerini tescil etmek veuluslararası geçerliliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş. Kurum özetle;Sistemi,Personeli,Deney ve kalibrasyon laboratuarlarını,Ürünü belgeleyen kurumları denetliyor ve onaylıyor.Türk Akreditasyon Kurumu;DTÖ'nün düzenlemelerine uygun bir uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturulması ile ülkemizdeki belgelendirme faaliyetlerinin saygınlığı ve güvenilirliğinin artması, Mal ve hizmetlerin kalitesi hakkında düzenlenen belgelerin, muayene ve deney raporlarının tüketicilerin daha doğru ve yeterli ilgilenmesini sağlayan dokümanlar haline gelmesi, AB'ye ihraç edilen malların kalitesi ve teknik emniyetine dair belgelerin yurt içinden alınabilmesi, Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, AB'ye ihraç yapmak isteyen AB dışı civar ülkelerin üreticilerine, ihtiyaç duydukları belgelendirme hizmetlerini satmak suretiyle kazanç sağlaması, Rekabete açık ve şeffaf biçimde çalışan bir uygunluk değerlendirme hizmetleri sektörünün oluşması ve bu sahaya yatırım yapmanın cazip hale gelmesi gibi pek çok fayda sağlıyor.
Kalkınma yolunda mesafe almış ülkelere baktığımızda dış ticaretin ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, kalkınmak ve küreselleşen dünyada haklı bir yer edinmek istiyorsak ihracata gereken önemi vermeliyiz. Bunun için, uluslararası rekabet koşullarının gerekleri olan daha kaliteli ve çevreye duyarlı ürün üretimi zorunlu hale geliyor. Son yıllarda Avrupa Birliğinin bir parçası olmak için mücadelemizi yoğunlaştırdık. Bu meyanda; Avrupa Birliği'ne uyum sağlayabilmek ve küreselrekabeti göğüsleyebilmek için uluslararası standartları benimsemeliyiz. AB pazarında ise; mal ve hizmetlerin standardına dair belge veren kurumların akredite edilmiş olması zorunluluk haline gelmiş durumda.AB ülkelerinde akredite olmuş laboratuar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının sayısı 7000 civarında. Türkiye'de ise bu miktar sadece 7 adet. AB üyeliğini hedefleyen ve ihracatının önemli bir bölümünü AB'ne gerçekleştiren Türkiye'nin bu yönde yapılanması yani bu sayının çok daha üst seviyelere çıkarılması gerekiyor. Bunun için de TÜRKAK'a büyük görevler düşüyor. Çünkü,TÜRKAK'ın Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin hızlanmasına büyük katkılar sağlaması bekleniyor.* İZTO Kaynaklarından faydalanılmıştır.
Sirküler No : DTAM-2004/384Konu : Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararİlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 20.04.2004Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları ve madde isimleri belirtilen ürünlerde 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olmak ve karşılarında gösterilen gümrük vergileri uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.Söz konusu tarife kontenjanı miktarı, kontenjanın tamamının;- 1006.10 G.T.P.'li tohumluk olmayan "kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)" olarak tahsis edilmesi durumunda 120.000 ton;- 1006.20 G.T.P.'li "kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç" olarak tahsis edilmesi halinde 96.000 ton;- ve 1006.30 G.T.P.'li "yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç(parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)" olarak tahsis edilmesi durumunda ise 72.000 ton olarak tespit edilmiştir.
1006.30 G.T.P.'li "yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)" için tespit edilen 72.000 tonluk azami miktar, tarife kontenjanının dağıtımında esas teşkil edecek olup; 1006.10 G.T.P.'li tohumluk olmayan "kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)" için tahsisedilecek miktar %60 randımanla, 1006.20 G.T.P.'li "kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç" için tahsis edilecek miktar ise %75 randımanla, 1006.30 G.T.P.'li "yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)"e çevrilerek söz konusu 72.000 tonluk tarifekontenjanından düşülecektir.G.T.P.Madde İsmiUygulanacakG.V. (%)1006.10 (1006.10.10 hariç)
Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) 321006.20 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç 341006.30 Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) 43Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi oranları, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır.Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
Sirküler No : DTAM-2004/386Konu : Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim veKorunma Önlemleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında İlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 21.04.2004Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma ÖnlemleriHakkında Karar'da Değişiklik Yapılması HakkındaMadde 1- 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Kararnamenin eki, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar'ın 1 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Fıkra : Bu Karar hükümleri, 30/4/1995 tarihli ve 95/6815 sayılı Kararnamenin eki Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında yer alan tekstil ürünlerine uygulanmaz.
Madde 2- Aynı Karar'ın 2 nci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."g) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,"Madde 3- Aynı Karar'ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 5- Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir.Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgilihükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz."
Merhaba,Ithalatta CE belgesi zorunlulugu kesinlesti. Sözkonusu imza kampanyasi basarili olur mu bilmiyorum ama simdilik CE isareti olmadan ithalata kesinlikle izin verilmiyor. Uzakdogudan ithalat yapan bir müsterimiz, ihracatçilar bu belgeyi nereden temin edebilirler diye soruyor. Hemen her ülkede bizdeki TSE gibi standartlardan sorumlu resmi kuruluslar veya resmen akredite özel kuruluslar vardir. Birkaç link verecegim. Ithalat yaptiginiz firmalari CE isareti temin etmeleri için bu sitelere yönlendirebilirsiniz.Kore:http://www.cekorea.com/http://www.rootca.or.kr/eng/index_en.htmlhttp://www.korea.etlsemko.com/Çin:http://www.ce-mag.com/suppliers/co/179/17917.htmlhttp://www.china.etlsemko.com/Japonya:http://www.japan.etlsemko.com/Tayvan:http://www.bsmi.gov.tw/indexset/sub_main.jsp?groupid=5http://www.taiwan.etlsemko.com/http://www.emv-testhaus.com/_alt/_en/index.htmTayland:http://www.thailand.etlsemko.com/Hong Kong:http://www.hongkong.etlsemko.com/Ayrica,http://www.bsi-global.com/Corporate/Worldwide+Offices/index.xalter (çok ülkedebürolari var)http://www.ita.doc.gov/td/tic/ce_mark/ceindex1.htmhttp://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index.\htmlhttp://www.cemarking.net/http://www.ce-marking.org/http://www.ce-marking.nl/infodesk.htmlSaygilarimla,Sükrü KayaInanç Dis Ticaret Arastirmalari Merkezi----- Original Message -----From: Mirac KARTo: ihracatklubu@yahoogroups.comSent: Tuesday, April 27, 2004 6:05 PMSubject: [ihracatklubu] Magduriyetin Giderilmesi icin Dilekce KampanyasiBasta Çin ve Uzakdogu olmak üzere çesitli ülkelerden çesitli yollarla ulkemize gelen kalitesiz ve standart disi ürünlerin ithalatinin önlenmesi amaciyla getirilmis olan mevcut standart kontrolü uygulamasina ek standart kontrolü yapilmasini öngören "CE isareti tasimasi gereken ürünlerinithalatina iliskin 2004/9 sayili Teblig" çerçevesinde, adi geçen kurumlar tarafindan yetki verilen Türk Standartlari Enstitüsü'nün (TSE) yeterli donanima ve kadroya sahip bulunmamasi nedeniyle ortaya çikan sikisiklik, tüm ithalatta tikanikliga yol açmistir.Kalitesiz ve standart disi ithal mallarinin piyasa girisi ile ilgili denetim uygulamalari gerekli ve zorunlu bulunmakla birlikte, bürokrasideki her zamanki hazirliksiz, hesapsiz ve isbilmezlik bu uygulamada bir kere daha ortaya çikmistir. Ilgililerden, ekonomik hayata darbe vuran bu sorumsuz uygulamanin sorumlularinin ortaya çikarilip gereginin yapilmasini da bekliyoruz."TÜBISAD, yaklasik bir haftadir sürdürdügü ve ithalatta CE (Conformite Europenne) isareti tasima zorunlulugunun ertelenmesi için baslattigi dilekçe kampanyasiyla, bilisim sektörünün son günlerde yasadigi gümrük sorunlarina çözüm bulmayi amaçliyor.TÜBISAD (Türkiye Bilisim Sanayicileri ve Isadamlari Dernegi) tarafindan yapilan açiklamaya göre, Avrupa Birligi'ne (AB) uyum çalismalari kapsaminda Dis Ticaret Müstesarligi ve Sanayi Bakanligi tarafindan yürürlüge sokulan ithalatta CE (Conformite Europenne) zorunlulugu uygulamasina karsi birdilekçe kampanyasi baslatildi. Buna göre, 26 Nisan'da Internet üzerinden tüm TÜBISAD üyelerine gönderilen dilekçe örneklerinin acilen imzalanarak dernege geri yollanmasi istendi. TÜBISAD, dilekçeleri toplu olarak ilgili mercilere iletti.Bu durumdan magdur olan bilisim sektoru haricindeki tum ithalatci firmalarinda bu kampanyaya katilmasinin mevcut zararin en aza indirilmesi acisindan yararli olacagini dusunuyorum.Mirac Kar
merhababen alimısırdan bir müşterimiz bizim kestiğimiz faturadan farklı olarak yani daha düşük fiyatta başaka bir faturayı konsolosluğa onaylatarak bu faturayı banka kanalıyla bankasına göndermemizi istiyor müşteri ile ilgili güven problemimiz yok ancak böyle bir uygulama kanuni açıdan doğrumu bizim açımızdan bir sakıncası var mı? yardımcı olursanız sevinirim
Değerli üyeler,Grubumuzun konularıyla direk olarak alakalı değil ancak dış ticaretteki en önemli araçlardan biri yabancı dil ile ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum:Internet üzerinden İngilizce çalışılabilecek web siteleri aşağıdaki gibidir:www.englishclub.net <http://www.englishclub.net>www.englishonline.net <http://www.englishonline.net>www.globalenglish.com <http://www.globalenglish.com>www.learningplanet.com <http://www.learningplanet.com>www.englishtown.com <http://www.englishtown.com>www.learnenglishnow.com <http://www.learnenglishnow.com>www.telugustudent.com <http://www.telugustudent.com>www.parlo.com <http://www.parlo.com>www.june29.com <http://www.june29.com>www.freeenglish.com <http://www.freeenglish.com>www.englishlearner.com <http://www.englishlearner.com>Internet üzerinden Almanca çalışılabilecek web siteleri aşağıdaki gibidir:
www.goethe.de <http://www.goethe.de;>www.hueber.de <http://www.hueber.de;>www.schubert_verlag.de/aufgaben; <http://www.schubert_verlag.de/aufgaben;>www.goecities.com/swerlowa <http://www.goecities.com/swerlowa>www.dwelle.de/turkish/sprachkurs.html <http://www.dwelle.de/turkish/sprachkurs.html>Saygılarımla,Nazım Ozan Çivi Tel: 0 232 472 21 72 İzmir
Bir sorum olacak:Firmaların ihracat pazarlama ve dış dünyaya açılma stratejileri üzerine birmakale / veya düşünce yazısı var mıdır ?Saygılarımla,
Merhaba Nazım Bey.Ben Uluslararası Nakliye yapan bir firmanın Pazarlama Sorumlusuyum.Akşama kadar bir çok sektörden insanlarla konuşuyorum ve her birinden farklı tatlar alıyorum.Senin yerinde olsam satış yapabileceğin tüm firmları tek çatı altında toplardım.Bunları kendi içinde katagorilendirerekbir-üç ve beş yıllık planlama yaparım.İhracat yapmak istiyorsan modelleme yönetimi kullanırım.Pazarındaki rakip firmları yakın takip edip başarılı olanların stratejilerini kendi sisteminde şirketinin misyonuna göre şekillendirirsen ilerleyen zamanlarda seni modellemek isteyenlerle karşıkarşıya geleceksin.Ama bunlar için en önemli olgu olan insanı hiç unutma.Unutmaki bu yüzyıl pazarlamacıların yüzyılıdır.Üreten ve hizmet edenlerin sayısı birhayli fazla.Sen sistemli olarak kurduğun kadroyu iyi yönetebilirsen kısa zamanda başarılarınla adından söz ettirebilirsin.Buradayazacağım o kadar çok şey var ki hangisinden bahsedeyim.Şimdilik bunları bir düşün daha sonra bilgilerini bizimle paylaş.

CE ile ilgili gelişmeleri bildirmeye devam ediyoruz:>>> Bu gidişle CE can alacak> İTHALATTA CE zorunluluğu üretimi vururken, hayati risk de yaratıyor. İşlemci ve hafıza çipi bulamayan bilgisayarcılar üretime ara verdi. Kalp pili, diyaliz katateri ve kalp kapakçığı gibi ürünlerin gümrüklerde bekletilmesi nedeniyle can kaybı yaşanabileceği belirtiliyor. Hükümetin ithalatta Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için apar topar başlattığı CE zorunluluğu pek çok sektörde üretim ve hizmetin durmasına neden oldu. Bilgisayar sektöründe üretim dururken, sağlık sektöründe sonucu insan hayatına mal olacak sıkıntılar yaşanmaya başladı. Başta kalp pili olmak üzere tıpa kullanılan çoğunluğu ABD üretimi cihazlarda CE amblemi taşımadığı için Türkiye'ye giremiyor. İthalatçılar özellikle kalp pili, diyaliz katateri ve kap kapakçığında yaşanan sorun nedeniyle can kaybının> yaşanabileceğini belirtiyorlar. HEPSİ KONTROLE Türkiye Medikal Dernekler Federasyonu Başkanı Bülent Pozan, AB'den CE amblemi ile bile gelse tıbbi ürünlerin TSE analizine gönderildiğini ve bu> yüzden de sıkıntı yaşandığını söyledi. Pozan, "Tebliğdeki AB' den CE'li de gelse ciddi risk ve tehlike oluşturacağından şüphe duyulan ürünlerin kontrole tabi tutulması gerektiği ifadesi gümrükçüleri korkuluyor. Onlarda başlarına iş gelmesin diye her türlü tıbbi ürünü kontrole gönderiyor"> dedi. Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Intel'in Uzakdoğu' da ürettirdiği bilgisayar işlemcileri yaklaşık 2 haftadır Türkiye'ye giremiyor. Hafıza cipleride CE olmadığı için gümrüklerden vize alamayınca bilgisayar sektörü, üretim için gerekli iki ana komponentini ithal edemez> hale geldi. Aralarında Beko, Vestel Escort Computer gibi firmalarında bulunduğu şirketlerde bilgisayar üretimi durdu veya durma noktasına geldi.> GERİ GÖNDERİYORLAR> Pek çok ithalatçı gümrüklerde daha fazla antrepo ücreti ödememek için, ithal ettiği ürünleri geri göndermeye başladı. Gümrüklere gelen malını göndermek zorunda kalan şirketler arasında Intel'in> distribütörlerinden Datagate de bulunuyor. Datagate, dün gümrükte 10 beklettiği ve bilgisayar üreticilerinin kullanımı için gelen ve OEM olarak adlandırılan kutusuz Intel işlemcilerini çekemeyeceği için geri gönderdi.> Intel: Bilgisayar üretimi durdu Ürünleri yaklaşık iki haftadır gümrüklerde bekleyen Intel'in Türkiye Genel Müdürü Ayşegül İldeniz, "Türkiye'de 1.750 üreticiye satış yapıyoruz. Yüz binlerce insanın geçimini sağladığı bilgisayar sektöründe üretim durdu" dedi. Intel ürünlerini tamamının CE belgesine sahip olduğunu belirten İldeniz, "Uygulamaya habersiz yakalandık. Bu yüzden bir geçiş süreci> uygulanmalı. Yaşananlar can sıkıcı" dedi. CE'li bilişim malına 1 yıllık muafiyet İthalatta CE zorunluluğu uygulamasında en büyük darbeyi yiyen bilişim sektörünün Erol Bilecik başkanlığındaki Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) kanalı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile> Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'e yönelik başlattığı dilekçe kampanyası ilk meyvesini verdi. Yoğun şikayetler üzerine önceki gün Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı acil toplantıdan iki karar çıktı. Buna göre EFTA, NAFTA ve ABD'den> yapılacak CE belgeli ithalatlar, AB ülkelerinden yapılan CE belgeli ithalatlarla aynı işlemi görecek. Ayrıca, CE belgeli üretim ara malları ve yedek parçalarına toplu yıllık muafiyet uygulanacak. Bir ürün için alınmış uygunluk belgesi o ürünün tekrar ithalinde yeniden istenmeyecek ve bir yıl geçerli olacak. AB' de CE'siz ürün için taahhüt ediyor Pek çok AB ülkesinde, CE bulunmayan ürünlerin ithalatında ithalatçının taahhüdü yeterli oluyor. Bu ülkelerde AB dışından getirilen üründe CE amblemi yoksa, ithalatçı gümrük idaresine bu ürünün CE'nin gerektirdiği güvenlik standartlarında olacağı taahhüdünde bulunuyor.> AB'nin CE'sine Kontrol Yok> Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bundan sonra AB ülkelerinden yapılan ithalatta, gümrüklerde CE işaretli ürünlerde kontrol yapılmayacağını bildirdi. Mevcut düzenlemede AB'den de gelse risk ve tehlike> oluşturacağından şüphe edilen ürünlerin analize gönderilmesi öngörülüyordu. Bu madde yüzünden gümrükler özellikle tıbbi ürünleri AB'den de gelse TSE'ye yönlendiriyordu. Tüzmen, CE işareti nedeniyle ithalatta yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve AB Genel Sekreterliği yetkilileri ile bir toplantı yapıldığını bildirdi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Tüzmen, bundan sonra AB ülkelerinden yapılan ithalatta, gümrüklerde CE işaretli ürünlerde kontrol yapılmayacağını, sıkıntıların giderilmesi için de dış ticaret standardizasyon tebliğinde değişiklik yapılacağını belirtti
Sayın Recep Bey,Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Hangi sektörde ihracat yapan firmalar mallarında CE işareti bulundurmaları gerekir bu konuya açıklama gelebilirse sevinicem.İyi haftasonları.
Sayin Grup Uyeleri,Ithalat gumruklerindeki CE zorunlulugu konusundaki teblig yaklasik 10 gun olmasina ragmen, su andan itibaren piyasalarda sikintilar yavas yavas kendini gostermeye basliyor.Ithalat ve daha onemlisi uretim sektorleri su anda ciddi derecede mal bulamamaktan yakiniyor.Bu anlamda, zaten cok kritik dengeler uzerinde duran bir piyasada, uretim ve ithalat konularinda is yapmaya calisan bizler, son derece keyfi ve zamansiz bir uygulama ile magdur ediliyoruz.Bu konuda su anda Turkiye nin ihracat devi Beko nun hukumete karsi bir dava acmaya hazirlandigini duydum.Bu konuyla ilgilenen arkadaslar varsa, kanuni zeminde bu yasanan sikintilarin ilgililere zaman geciktirmeden aktarilmasi gerektiginidusunuyorum.Su anda ozellikle ne yapilmasi gerektigi konusunda bilgi aktarimina ihtiyacimiz var.Dun TSE nin CE testlerinin yapildigi(Daha dogrusu yapildigi soylenen) Elektronik Laboratuarina gittim.Turkiye nin elektronik konusundaki tum ithalatlarinin bir masa etrafinda toplanan 3 kisi tarafindan dosya uzerinden yapilmaya calisildigini hayretle gordum. Masada en azindan 200 dosya incelenmeyi bekliyordu ve tabiiki oyle bir ortamda yetkili agizdan saglikli bir bilgi alma sansim olmadigini anladim.Ne olur bir yetkili su anda bu insanlarin ne yaptigini anlatsin?Bugun Ispanya dan bir tedarikci beni aradi ve benim uzak dogudan almis oldugum mallari kendisinin ayni yerden temin edecegini ve bana bir karsi koyarak Ispanya dan gonderebilecegini soyledi.Bugunden itibaren Turkiyedeki her bir ferdin daha fazla calismasi gerekiyor cunku cebimize artik Avrupalilarda elini atmis durumda.
Bos Sise ithalatinda CE gerekli mi? Mensei AB Ulkesi
Nadir Bey,Boş şişe ürün cinsi(plastik veya cam) ve gümrük tarife pozisyonunuzu tespit edilirse listeden kontroledilebilir.MUSTAFA KEMAL BULUT Gümrük&Dış Ticaret Danışmanı PartnerFİNAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.
Boş şişe ithalatı konusunda sizi bir konuda daha uyarmak isterim..eğer ithal edeceğiniz şişeler kullanım içinse gıda ile temas eden ürünlerde gümrükte gerçekleştirilen denetimler var..Gümrükçünüzle görüşün sonra problem yaşamayın.
Merhaba,Sanayide kullanılan makinelerin Uzak doğudan ithalinde gümrükte istenen özel belgeler var mı?
Sanayide kullanılan makinaların ithalatında istenen herhangi bir özel belge bulunmamakta olup en önemli konu CE işaretinin olup olmamasıdır, Eğer getireceğiniz makinada CE ibaresi yok ise ithalatını gerçekleştiremezsiniz,Ayrıca CE işareti var ise CE belgesi ile birlikte sizden EMC test raporu veLVD test raporuda ilgili TSE temsilciliğinden istenebilir.Bunun haricinde normal ithalat evrakları istenecektir.- Fatura- Katalog- Packing Listesi- Menşei gibiSaygılarımla,
CE belgesi Uzakdoğu ülkelerinden yapılan ithalatlarda büyük sorun yaratıyor. Bu konuyla ilgili olarak bazı sorularım olacak.
1- İthal edilen ürünlerinde CE belgesi gereken ülkeler hangileri?
2- Uzakdoğu'dan ithalatı AB ülkeleri üzerinden yapmak mümkün mü ve bu ithalat için ekstradan hangi belgeler gerekiyor? Şöyle açıklayayım; mesela CE belgesi gerektiren bir Uzakdoğu menşeli malı önce Malta'ya getirip, CE belgesini orada alıp, Malta firması üzerinden fatura ettirttikten sonra Türkiye'ye getirmek mümkün mü?Teşekkürler, saygılar Onur İnal
Sv. Feride GÜRUyarınız için çok teşekkür ederim.Ancak ben Gümrükçüm ile görüştüm, bugün itibariyle 70. Fasıla girdiğini ve Fabrikadan sıfır şişe ise gümrükte bir sorun çıkmayacağını söyledi.Sizin sözettiğiniz konu kullanılmış şişeler içinmiş.İyi çalışmalarNadir ÇAM
Sirküler No : DTAM-2004/391Konu : "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatı Hakkında İlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 04.05.2004"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN İTHALATI HAKKINDABildiğiniz üzere 2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standartizasyon Tebliği'nin 5. maddesinde AB'den yapılan ithalatlara bir ayrıcalık tanınmıştı. Buna göre, AB ülkelerinden ithal edilen oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlarda, CE işaretinin yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediğine dair ilgilikuruluştan uygunluk yazısı istenmeyecekti. Ancak gümrük idarelerince bu ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler gösterdiğinin tespit edilmesi halinde bu denetim uygulanacaktı. Resmi Gazete'nin 04.05.2004 tarihli nüshasında yayımlanan yeni tebliğle bu son cümle çıkarılarak "Yönetmelikler kapsamında yer alanbu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır" cümlesi eklendi.Yeni haliyle tebliğde gümrük görevlilerine tanınan riskli durumlarda inisiyatif kullanma yetkisi de kaldırılmış oldu. Bundan böyle AB'den bu kategorilerde yapılan ithalatlarda ürüne ilişkin CE işareti esas alınarak, ürün tekrardan "CE" denetimine tabi tutulmayacaktır. Bu ürünlerde, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların mevcut gözetim ve denetim sorumlulukları ise devam etmektedir. Bilindiği üzere tıbbi cihaz ithalatı Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabidir."CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTESTANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2004/29)14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/9 sayılı "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."Madde 5- Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan ekli tabloda (Ek- 1) belirtilen Yönetmelikler kapsamı ürünlerde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Yönetmelikler kapsamında yer alan bu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır."AB'DEN YAPILAN İTHALATTA UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER (Bu Ürün Kategorilerinde)Madde 2- Ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ekli tabloda (Ek-1) yer alan yetkili kuruluş tarafından verilecek uygunluk yazısıyla belirlenir.Madde 3- Ürünler için ithalatçı veya temsilcisi ekli başvuru formunu (Ek-2) tanzim ederek, ürüne ilişkin uygunluk beyanı ile birlikte yetkili kuruluşa başvurur.Madde 4- Yetkili kuruluş tarafından ürünlere iliştirilen CE İşareti'nin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediğinegöre yapılacak değerlendirmenin olumlu olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı verilir.Ancak, ithalatçı veya temsilcisi tarafından gümrük idarelerine beyan edilen ilgili Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, yetkili kuruluş tarafındanithalatçıdan ürüne dair teknik dosya istenir ve/veya ürün ilgili Yönetmelik hükümlerine göre kontrole tabi tutulur.Yapılan değerlendirme/kontrolün olumsuz olması halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez. Değerlendirme/kontrolün yetkili kuruluş adına başka bir kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda keyfiyet, red sebeplerini içeren yazıyla yetkili kuruluşa da iletilir.EK 1ÜRÜN GRUBU YETKİLİ KURULUŞOyuncaklar Sağlık Bakanlığı(adına TSE)Tıbbi Cihazlar Sağlık Bakanlığı(adına TSE)Vücuda Yerleştirilebilir Sağlık Bakanlığı (adınaTSE)Tıbbi Cihazlar
Merhaba;CE işareti zorunluluğu getirilen ülkeler sadece Uzakdoğu mu?Uzakdoğu'dan kasıt hangi ülkelerdir? Amerika'dan dizüstü bilgisayar getiren bir ithalatçının, bilgisayarlarda CE işareti bulunduğu haldegümrükten çekemediğini duydum.
CE ile alakalı gelen yoğun talep üzerine tekrar açıklamayı yineliyorum.01/05/2004 tarihinde ticaret üniversitesinde yapılan panel üzerine."CE" 1/95 sayılı oırtaklık konseyi kararı ile AB ülkemize zorunlu kılmış olduğu kalite güvencesidir. Bu anlaşmadan dönüş yoktur. Her ne sebeple olursa olsun AB menşeili ve A.TR kapsamında malzemeler hariç bütün ülkelere zorunludur.CE zorunlu olduğu cihazlar1- Alçak gerilim cihazları2 -Basit basınçlı kaplar3 - Oyuncaklar4 - Elektromagnetik uygunluk5 - Makinalar6 - Kişisel korunma donanımları7 - Otomatik olmayan tartı aletleri8 - Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar9 - Gaz yakan aletler10-Sıcak su kazanları11-Sivil kullanım için patlayıcılar12-Tıbbi cihazlar13-Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler14-Gezi amaçlı tekneler15-Asansörler16-Dondurucular17-Basınçlı kaplar18-Telekominikasyon terminal cihazları19-In vitro diagnostik tıbbi cihazlar20-Radyo ve telekominikasyon terminal cihazlar21-İnşaat malzemekeri22-Ev tipi elektrikli buzdolapları, Dondurucular ve kombinasyonların Enerji Verimlilik Şartları ile ilgili Yönetmelrik23-Florasan Aydınlatma Blastlarının Enerji Verimliliği ile ilgili yönetmelik24-Teleferik- Topluluk üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilecek eski,kullanılmış ürünler, içinde uygulama geçerlidir.Söz konusu listelerde bilgisayar aksam ve parçaları ile tıbbi bazı tanı ürünlerinden CE kaldırıldı duyumu tarafımıza gelmiş olup kesin liste 04/05/2004 tarihi itibari ile yayınlanmış uygulama 05/05/2004 tarihi itibari ile belli olacaktır.Ayrıca MALTA A.B. girmiş olmasına rağmen gümrük uygulamaları MALTA için daha belirgin değildir gümrük vergilerinin TEMİNATA bağlanacağı beyan edilmiş ileriki zamanlarda sorun çözülecektir.-- Uygulamalarla alakalı sabretmek gerekmektedir.--Saygılarımla,
Ayrıca 3. ülke menşeili CE kapsamında olan malzemelerden CE belgesi ile birlikte EMC test raporu ve LVD test raporu istenebilir.Saygılarımla,
Herkese merhaba,İthalatçı birlikleri konusunda bu aralar yeni gelişmeler var. 7 tane birlik halihazırda kurulmuş durumda. Bu birlikler şunlar.- Türkiye Tarım, İşlenmiş Tarım ve Orman Ürünleri İthalatçıları Birliği,- Türkiye Maden, Metal ve Metallerden Eşya İthalatçıları Birliği,- Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatçıları Birliği,- Türkiye Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri İthalatçıları Birliği,- Türkiye Makine İthalatçıları Birliği,- Türkiye Nakil Vasıtaları İthalatçıları Birliği,- Türkiye Elektrik ve Elektronik Eşya İthalatçıları Birliği5 Temmuz 2004 itibariyle ithalatçı birliklerine üye olmayan firmalar ithalat yapamayacaklar. Mantık ihracatçı birlikleriyle aynı şekilde işliyor. Amaç, ithalatın daha başlangıçta kayıt altına alınması ve daha sıkı izlenebilmesi.Gelelim bugünlerdeki hareketliliğe. Yeni kurulan bu birliklerde yönetim kurulları oluşturulması için Genel Kurullar yapılacak. Bu Genel Kurullara katılabilmek, seçme ve seçilme hakkı kazanabilmek için Genel Kurul tarihinden en az 10 gün önce birliğe kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu durumda elden imza karşılığı Genel Kurul davetiyesi veriliyor. Fakat 15 gün önceden üye olunursa davetiye adrese gönderiliyor. En yakın Genel Kurul, Tekstil ile ilgili birliğin 17 Mayıs'taki Genel Kurulu. Seçimlere katılabilmek için son kayıt günü de bugün. Genel Kurul tarihleri şöyle- Türkiye Tarım, İşlenmiş Tarım ve Orman Ürünleri İthalatçıları Birliği,(01.06.2004 Salı)- Türkiye Maden, Metal ve Metallerden Eşya İthalatçıları Birliği,(24.05.2004 Pazartesi)- Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatçıları Birliği,(17.05.2004 Pazartesi)- Türkiye Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri İthalatçıları Birliği,(20.05.2004 Perşembe)- Türkiye Makine İthalatçıları Birliği, (28.05.2004 Cuma)- Türkiye Nakil Vasıtaları İthalatçıları Birliği, (24.05.2004 Pazartesi)- Türkiye Elektrik ve Elektronik Eşya İthalatçıları Birliği, (26.05.2004 Çarşamba)Şimdi konuyu uzatmak mümkün ama aşağıdaki adreste bu birliklerle ilgili her konuda oldukça ayrıntılı ve güncel bilgiler var.http://www.detkib.org.tr/turkce/sirkuler/2004-77.htmİyi sabahlar dileğiyle,Şükrü Kaya İnanç Dış Ticaret Araştırmaları Merkezi www.inancgroup.com
Sirküler No : DTAM-2004/392Konu : KOSGEB'den KOBİ'lere Ucuz Kredi Fırsatıİlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 05.05.2004KOSGEB'den KOBİ'lere Ucuz Kredi FırsatıKOSGEB , yatırım, işletme sermayesi ile ihracata yönelik KOBİ'lere kullandıracağı 100 bin dolar üst limitli, 24 aya kadar vadeli kredilerde faiz giderlerini destekleyecek. Sözkonusu kredilerin sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenecek.Resmi Gazete'nin 04.05.2004 tarihinde yayımlanan karara göre yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise dövizve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılacak.Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti 100.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyecek.Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 24 (yirmidört) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek. Krediden KaynakKullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmayacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafındankullandırılacak krediler hariç yüzde 1 oranında uygulanacak.Resmi Gazete'de yayımlanan karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları,uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamayıamaçlıyor.Karar göre ihtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak Halkbank, Vakıflar Bankası veya Ziraat Bankası tarafından sağlanacak.KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB'in yıllık bütçesi gözönüne alınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenecek KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktardafaiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktaracak. Banka da, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekildenemalandıracak. KOBİ'lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanacak.Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB'ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ'lere yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanacak. Bugider, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olacak ve banka tarafından KOBİ'lerden talep edilemeyecek.Karar kapsamında KOBİ'lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ'lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenecek ve banka tarafından belirlenenler dışında değişik isimleraltında KOBİ'lerden masraf ve komisyon alınmayacak.Kredi talep eden KOBİ'ler ilk başvurularını ilgili bankanın şubelerine yapacak, banka, bankacılık mevzuatı çerçevesinde kredi tahsis işlemlerini gerçekleştirecek.Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunacak. Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olacak, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB'den hiçbir talepte bulunamayacak.Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında KararAmaçMadde 1- Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.KapsamMadde 2- Bu Karar, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracatayönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.TanımlarMadde 3- Bu Kararda geçen;KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,Banka: Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.,Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ni, KOBİ: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini, ifade eder.Kaynağın oluşumuMadde 4- İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde elirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak Bankaca sağlanır.KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB'in yıllık bütçesi gözönüne lınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenir.Kaynağın işleyişiMadde 5- KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktarda faiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktarır. Banka, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekilde nemalandırır. KOBİ'lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanır.Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB'ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ'lere yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanır.KOSGEB kaynağından küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek amacı ile KOSGEB'in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi faiz giderleri, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olup, KOSGEB veya banka tarafından KOBİ'lerden geri talep edilmez.Bu Karar kapsamında KOBİ'lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ'lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müşterekenbelirlenir ve banka tarafından belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ'lerden masraf ve komisyon alınmaz. Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB'ingörüşü doğrultusunda işlem yapılır.KOSGEB finansman desteğinden KOBİ'lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB'ce belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.Kredi türüMadde 6- Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden,ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.Kredi üst limitiMadde 7- Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti 100.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını geçemez. Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü Madde 8- Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 24 (yirmidört) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak,KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir. Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması
Madde 9- Kredi talep eden KOBİ'ler ilk başvurularını ilgili bankanın şubelerine yaparlar. Banka, bankacılık mevzuatı çerçevesinde kredi tahsis işlemlerini gerçekleştirir.Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunar.KOSGEB'ce belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek başvurulardan uygun bulunanların sonuçları bankaya bildirilir ve bildirim tarih ve sırası esas alınarak KOBİ'lerin destekten faydalanması sağlanır.Takip ve sorumlulukMadde 10- Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB'den hiçbir talepte bulunamaz.Bu Karar'ın 4 üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu durum KOBİ'lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez.KOBİ'lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB'ce sağlanan finansman desteği durdurulur.Madde 11- Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden;a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz.b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) %1 (yüzdebir) oranında uygulanır.Madde 12- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 13- Bu Kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
"Garanti Belgesi Uygulama Akış Şeması"na ihtiyaç duymaktayım."CE" akış şeması benzeri adım adım yapılması gerekenler ve akış diyagramı vb. bir çalışmaya ihtiyaç duymaktayım.
Mahmut Bey, merhaba,Aşağıdaki ilk linkte sizin istediğiniz şekilde şematize edilmiş olmasa da doyurucu bilgiler var. İkinci linkte de ilgili yönetmeliği ve garanti sürelerini bulabilirsiniz.http://www.gunce.com.tr/services.asp?id=12http://www.alomaliye.com/garanti_belgesi_uyg_yonetmelik.htm

Sayın yetkililer,CE işaret uygulamaları ile ilgili olarak özellikle imalatçı firmalarca yapılan girişimler sonucu ithalatta CE işaretlemesine tabi olan ürünler diğer bir ifadeyle 2004/9 ve 2004/22 sayılı Tebliğler kapsamı eşyaların;
1.Sanayi Sicil Belgesini haiz olan üreticiler tarafından daha ileri bir işlem görmek üzere ithal edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda
2. Sanayicilere mal tedarik eden ithalatçılarca ithal edilen malın sanayicilere verileceğine dair taahhütnamenin verilmesi durumundadoğrudan gümrük idarelerince iithal edilmesine zin verilmesine olanak sağlanmıştır.Söz konusu uygulamayı çerçeve altına alan yazı, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 6 Mayıs 2004 tarih ve 610000323 sayılı yazıları ile Gümrük Müsteşarlığı'na intikal ettirilmiştir.
Adanalı işadamı Ekrem Işık, meyve suyu fabrikalarının çöpe attığı vişne ve kiraz çekirdeğinden ısı yastığı üreterek Almanya ve İsviçre'ye ihraç etmeye başladı.Adana'nın İncirlik ilçesinde kanepe üreticisi olan Ekrem Işık, iş gezisi için gittiği Çin'den hayatını değiştirecek bir bilgi ile döndü. Işık, burada gördüğü vişne ve kiraz çekirdeğinden yapılan ve fizik tedavisinde kullanılan ısı yastıkları dikkatini çekti. Türkiye'de çok sayıda meyve suyu fabrikasının işlediği vişnenin ve kirazın çekirdeğini çöpe attığını düşünen Işık, bir arkadaşı ile birlikte harekete geçti. Kurduğu Empa Dış Ticaret şirketi ile ısı yastığı üretimine soyundu. Küçük bir atölyede ürettiğibinlerce ısı yastığını Almanya ve İsviçre'ye ihraç etmeye başladı. Türkiye'de bilinmiyordu Adanalı genç girişimci Ekrem Işık, Çin'de üretilen tüm ısı yastıklarının ABD 'ye ihraç edildiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu sistem Türkiye'de bilinmiyor. Türkiye'de romatizmal hastalıklarda fizik tedavi amaçlı su torbaları kullanılıyor. Oysa kiraz çekirdeği ısıyı dahafazla tutuyor. Vişne ve kiraz çekirdeğinden yapılan ısı yastıkları mikro dalga fırın içinde 3-5 dakika ısıtıldıktan sonra yaklaşık 3,5 saat soğumuyor. Omuz, sırt, bacak ve kol gibi kas ağrılarının tedavilerinde kullanılıyor. Isı yastıklarının iç pazarda da kullanımına başlanması için bir çalışma yapacağız. Ancak çekirdek bulmakta zorluk çekiyoruz. Geçen yıl çekirdek olmadığı için tüm talepleri karşılayamadık. Bu yıl Konya ve Niğde yöresindeki 40'a yakın meyve suyu fabrikası ile bağlantı kurduk. Kiraz hasad döneminde bu fabrikalara koyacağımız mevsimlik işçiler ile çekirdek alımıyapacağız."İsviçre ve Almanya'nın vişne ve kiraz çekirdeği yastığından sonra saman ve yulaftan yapılma yastık talebinin de olduğunu vurgulayan Işık, yulaf ve samanın da ısı tutması sebebiyle bu yastıkların üretilmesi için kendilerine talep geldiğini kaydetti. Her üç üründen bu yıl 400 bin Euro gelir eldeetmeyi amaçladıklarını kaydeden Işık, yulaftan yapılma yastıkların mikro dalga fırınlarda 1,5 dakika ısıtılması halinde 2,5 saat ısıyı koruduğunu söyledi.Zaman, 10.05.2004
istanbul, 10 mayis (reuters) - avrupa birligi'ne (ab) uyum çalismalari kapsaminda kalite göstergesi olan ce isaretini tasimayan ürünlerin ülkeye sokulmamasinin ardindan, parça ithalatinda aksama yaratmasi nedeniyle otomotiv sektörü ihracatinin dabüyük oranda aksama noktasina geldigi bildirildi.â?oürünlere iliskin teknik mevzuatin hazirlanmasi ve uygulanmasina dair kanunâ?olaraktanimlanan 4703 sayili kanun 11 temmuz 2001'de resmi gazetede yayimlanarak yürürlüge girmisti. ancak uygulama dis ticaret müstesarligi ve sanayi ve ticaret bakanligi tarafindan 10 nisan'da baslatildi.bu uygulamayla, yetkili kuruluslar olan sanayi ve saglik bakanliklari tarafindan belirlenen listeler kapsamindaki ürünlerde, serbest dolasima giris rejimine tabi olarak community europe (ce) isareti ile ilgili denetim uygulaniyor. otomotiv sektörü yetkilileri, sektörün ihracatindaki aksamanin mayis vehaziran'da önemli ölçüde hissedilebilecegini söylediler. basinda çikan haberler üzerine reuters'in sorusunu yanitlayan sektörden bir yetkili, "uygulama tamamen yanlis. bize bildirilenin tamamen aksini uyguluyorlar. Yasanin uygulama seklini degistirince biz açiga düstük. bu ihracati çok fena etkiler.üretimdurur. mayis haziran'a yansir bu durum. ayrica yan sanayinin de durumu çok kötü" dedi.yetkili, uygulamaya neden karsi olduklarini "kanun, temel amaci olan piyasa denetim ve gözetimde henüz etkili olarak uygulanmadan, aynen daha önceki dis ticarette standardizasyon rejiminde oldugu gibi, amaci disina çikmak suretiyle yalniz ithalatta uygulanir duruma geldi... kanunda belirtilen temel uygulama kosulu olan 'piyasaya arz' durumu, gümrükleme asamasina tasinarak kanuna aykiri hale getirildi" seklinde açikladi. uygulamanin, ürünlerin piyasaya arzinda gözetim ve denetimi yerine, kanunun temel amacina aykiri olarak, hazirlanan listelerdeki tüm mallarin sadece gümrüklerdenumune alinarak denetimi haline dönüstügüne dikkat çeken yetkili, "bunun sonucu 4703 sayili kanunun uygulanmasi ile sanayimiz gümrüklerde beklenmedik yeni engellerle karsilasti. buna ek olarak 'ithalatçi birlikleri'nin de kurulusu ile ek maliyet yükleri daha da arttirildi" dedi.geçtigimiz yil 340,738 adet otomobil ve hafif ticari araç ihracati yapilan otomotiv sektörünün ana ve yan sanayi ihracati 2003'ye göre yüzde 50 artisla 6.5 milyar dolara yükselerek toplam ihracat içinde önemli paya sahip olmustu. dis ticaretten sorumlu devlet bakani kürsad tüzmen, nisan ayi sonundayaptigi açiklamada, gümrüklerde ithal mallarin ülkeye sokulmasinda gecikmelere yol açtigi için özellikle uzakdogu'dan ithalat yapanlarin tepkilerine neden olan ce isareti uygulamasiyla ilgili sikintiyi hafifletmek için dis ticaretin standardizasyonuyla ilgili tebligde degisiklik yapildigini söylemisti."oto parçalari gümrükte arz edilmis kabul ediliyor" yetkili ayrica, üreticisi tarafindan daha sonra montaj gibi ileri bir islem amaci ile ithal edilen ürünlerin, yani otomotiv sanayindeki aksam ve parçalarin, dahagümrükleme asamasinda piyasaya arz edilmis olarak kabul edildigini ve bazi parçalarinhammaddelerinin de bu kapsamda islem gördügünü belirtti. uygulamada 2004/22 sayili dis ticaret müstesarligi tebligi ile yürürlüge giren 3 yönetmelik için bu yönetmelikler kapsaminda olmasi gerekli mallara ait çok kapsamli bir listenin sanayi bakanligi tarafindan hazirlanarak, dis ticaret müstesarligikanali ile gümrüklere verildigini belirten sektör yetkilisi, sunlari söyledi: "yetkili kuruluslarca hazirlanarak ilgili tebligler kapsaminda, dis ticaret müstesarligi tarafindan gümrük müstesarligiâ?Tna bildirilen liste içerigi tüm ürünlerin, 'riskli ürünler' gibi islem görmüyor ve gümrükleme asamasinda tseâ?Tnin denetimine tabi tutuluyor. "diger deyisle bu uygulama, pazar ekonomisi öncesi yillarda oldugu gibi 'yasakli parça listesi' uygulamasina dönüsmüstür. bu mevzuatin ab uygulamasinda iseherhangi bir liste bulunmamaktadir. bunun yerine piyasa denetimi çalismakta ve â?orisk analizi yöntemiâ? ile gerçek piyasa gözetim ve denetimi saglanarak riskli ürünlere çok siki denetim uygulanmaktadir." yetkili, kanunun amaci disinda uygulanmasi sonucu, kurulus tarafindan hazirlanan liste kapsami mallarla ilgili olarak üretimde ciddi aksamalar meydana geldigini ve sirketlerin ihracatinin büyük oranda aksama tehdidi altina girdigini belirtirken, çözüm önerilerini ise söyle açikladi: "4703 sayili kanun ve buna bagli tüm ikincil mevzuat, kanunun gerekçeleri ve amaci dogrultusunda özellikle de türkiye ulusal programinda yer alan yükümlülükler çerçevesinde, 'ürünlerin piyasa arzinda denetimi ve gözetimi' için uygulanmalidir. Bu uygulama için ilgili kamu kuruluslarinda gerekli düzenlemeler yapilmalidir. Buna iliskin ilgili kuruluslarimizda yeterli bilgi birikimi ve özellikle gümrük idaresinde 'risk analizi' için teknik alt yapinin bulundugu bilinmektedir. "bu uygulama 2004 yili sonuna kadar tamamlanmalidir. ancak bu tarihe kadar ivedi olarak: yetkili kurulus tarafindan hazirlanan kapsamli ürün listeleri,sadelestirilerek yeniden düzenlenmelidir. otomotiv ana ve yan sanayinde tüm üretim süreçlerinde, tip onayi kapsamindaki uluslararasi mevzuat yaninda küresel firmalarin etkin denetimi ve kalite yönetim sistemi uygulanmaktadir. bu gerekçe ile daha önce dis ticarette standardizasyon mevzuatinda yer alan muafiyetin, mutlaka yeniden yerine getirilmesi saglanmalidir. "bu amaçla ana sanayi sirketlerimizin üretimine iliskin tip onayi belgelerine dayanilarak, motorlu araç imalatçisi ya da bu imalata aksam ve parça saglayan tedarikçinin kendi ihtiyaci için yapacagi ithalatta, tip onayi belgesi ve taahhütname verilmesi halinde, gümrük idaresi tarafindan 'uygunluk belgesi' aranmamalidir."sanayici firmalarin üretiminde kullandiklari makine, teçhizat, kalip v.b. için kendi ihtiyaçlari için yapacaklari bakim onarim amaçli yedek parça ithalati da bu kapsamda muafiyetten yararlanmalidir."
Merhabalar,CE işareti ile ilgili yaşanan sorunlar son buluyor. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüzmen: CE işaretiyle ilgili yığılmalar 1-2 gün içinde ortadan kalkacak Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, CE işareti konusunda uygulamayla ilgili yaşanan yığılmaların ortadan kalması için çalışmaların sürdüğünü ve bugün, yarın bu konunun çözüma kavuşacağını söyledi. CE işareti uygulamasına geçileceğinin 2000 yılından bu yana bilindiğini kaydeden Tüzmen, " Herkesin buna rağmen üzerine düşeni yapmaması bizi üzdü" dedi. Tüzmen, Türk-ABD İşadamları Derneği'nin yemekli toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, sorunlarda laboratuvarların akredite edilmemesinin etkisinin bulunduğunu da belirterek, "Türkiye şu anda akredite edilmiş; bu tür ürünlerin analizini yapacak laboratuvarlara sahip değil. TSE'yegiden mallarla ilgili sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu. Bakan Tüzmen, uygulamayla birlikte ortaya çıkan sorunlar üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve GümrükMüsteşarlığı üst düzey yöneticileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı çeşitli toplantılar düzenlendiğini de vurguladı ve Cuma günü bu önlemlerin son şeklini aldığını söyledi. Bu çerçevede bütün gümrüklere ve diğer uygulayıcı birimlere de talimatlar verildiğini kaydeden Tüzmen, şöyle devam etti: "Bu önlemler sonucunda bugün ve yarın yığılmaların büyük ölçüde ortadan kalktığını göreceğiz. Önümüzdeki hafta büyük ölçüde sıkıntıların aşıldığını göreceksiniz. Bundan sonra bizim için bu geçiş dönemimizde sanayicimizin ve ihracatçımızın sıkıntısını en aza indirmek önemli. Ama diğer taraftan daadaptasyon sürecimizin devam etmesi gerekiyor. Bizim çok önem verdiğimiz sektörler var. Bunların arasında mesela otomotiv sektörü var. Elektrik sektörü var. Bunlar bizim star dediğimiz, yıldız dediğimiz sektörler. Biz, öncelikle bunlarda çalışmaların çok hızlı bir şekilde yapılmasını arzu ettik. Amaç, daha iyi bir rekabet ortama sağlamak. AB çerçevesinde gümrük birliğinin tüm uygulamalarının Türkiye'de yapılmasını sağlamak. Sonuçta oraya doğru kendimizi adapte etmek zorundayız."
Merhaba Şükrü bey,2004 yılı başından beri her ay 1 er konteynır olarak İspanya'ya bizim üretimimiz olan yer döşemelerimizi göndermekteyiz.Son zamanlarda Almanya'da bulunan ve bize mal üreten(bizim markamızla) ihracatçıfirmadan ispanya'daki müşterime CIP teslim olarak mal göndermek istiyorum.İspanya'daki firma benim satın aldıgım EXW fiyatları ve ihracatçıyı öğrenmemeli. Prosedür nasıldır.Bana yol gösterebilirmisiniz?
SAYIN AYLIN HANIM,BOYLE BIR DURUMDA SIZ KOMISYONCU OLUYORSUNUZ BIR ULKEDEN ALDIGINIZ SIPARISI BASKA BIR ULKEDE IMAL ETTIREREK SADECE KOMISYON KAZANCINIZ MEVCUTTUR.ALMANYADAKI FIRMA YA MALI ISPANYA YA GONDERME TALIMATI VERIRSENIZ.ALMANYADAKI FIRMA KENDISININ IHRACATCI OLDUGU DOKUMANLAR ILE ANCAK MALI SEVKEDECKTIR.BU DURUMDA ISPANYA MALIN ALMAN MENSELI OLDUGUNU VEALMANYADAN GELDIGINI GORECEKTIR. ANCAK FIYATINIZI AKLAYABILIRSINIZ.ALMANYADAKI FIRMA MALI ISPANMYA YA GONDERIR ANCAK INVOICE UNU SIZE KESER VE KESINLIKLE ISPANYA YA INVOICE VE BENZERI DOKUMAN YOLLAMAZ SIZ SIZE ALMANYADA GELEN INVOICE GORE KENDI INVOICE UNUZU KESEREK ISPANYA YA GONDERIRSINIZ.KONSIMENTO ALMANYA ATR ALMANYA PACKINGLIST ALMANYA INVOICE TURKIYE OLARAK GIDER FIRMANIN ADRESINI OGRENIR.EVRAK USTUNDE FIYATI GOREMEZ. IYI CALISMALAR. SERDAR SERTTAS
Aylin Hanim Merhaba,Serdar Bey güzel açiklamis. Almanya'daki firma nasil Türkiye'ye mal çikarirken o ülkede ihracatla ilgili mevzuata dair yükümlülükleri üstleniyorsa, Ispanya'ya çikarirken de ayni yükümlülükleri üstlenecek, bu durumda kaçinilmaz olarak belgelerde ismi gözükecektir. Eger Almanya veya Ispanya'da kurulu bir sirketiniz veya güvendiginiz baska bir sirket (mesela Türk sirketi) varsa, bu sirketin bulundugu ülkeye göre, eger Almanya ise iç piyasadan alip Ispanya'ya satiyormus gibi, Ispanya'da ise ithal edip iç piyasaya veriyor gibi gösterebilirsiniz. Bu durumda Alman firmayi gizleyebilirsiniz. Bir baska ithimalde de, mali Türkiye'de serbest bölgeye indirip oradan Türkiye Gümrük Bölgesine sokmadan dogrudan Ispanya'ya gönderebilirsiniz. Serbest bölgede anlastiginiz bir firma bunu yapabilir ama belgelerde bu firma gözükür. Tabi bu digeri kadar önemli bir sorun olmayabilir sizin için. Dogrudan siz ihracatçi olarak görünmek istiyorsaniz mali önce Türkiye'ye getirmeli daha sonra ihraç etmelisiniz.Yine de her durumda malin Alman menseli oldugunun görünecegini unutmayin.Saygilarimla,Sükrü Kaya
Sirküler No : DTAM-2004/394Konu : Çin`Den İthal Edilen Motosiklet Ve Diğer Araçlarda Kullanılan Malzemelere Gözetim Uygulanması Hakkında İlgi : Şirket Sahibi, Dış Ticaret Sorumlusu Tarih : 11.05.2004Çin`Den İthal Edilen Motosiklet Ve Diğer Araçlarda Kullanılan Malzemelere Gözetim Uygulanması HakkındaÇin`den ithal edilen motosiklet ve diğer araçlarda kullanılan malzemeler, ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alındı. Resmi Gazete`nin 09.05.2004 tarihli yayınlanan tebliğine göre, inceleme konusu olan ve 8539.21.30.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yeralan motosiklet veya diğermotorlu araçlarda kullanılan türden maddelerde 2000-2003 dönemindeki ithalat miktarı, 16 milyon 348 bin 876 oldu. Bu kalem için getirilen gözetim, adeti 0,50 doların altında kalan ürünlerde uygulanacak.Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında malın miktarının yada değerinin gözetim belgesinde kayıtlı miktar veya değeri yüzde 5`ten daha az oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemeyecek. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği,Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde8539.21.30.00.00 ve 8539.29.30.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P.) yer alan "motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar"ın ithalatına yönelik olarak alınan karar ile bu kararın uygulama usul ve esaslarını içermektedir.İthalatın seyriMadde 2- İnceleme konusu 8539.21.30.00.00 G.T.İ.P.'lu maddenin ithalatı 2000- 2003 yılları için sırasıyla 4.542.393, 3.177.500, 3.829.703 ve 4.799.280 adet olarak gerçekleşmiştir. 8539.29.30.00.00 G.T.İ.P.'nda yer alan inceleme konusu diğer maddenin ithalatı ise 2000-2003 yılları için sırasıyla 27.091.536, 24.778.874, 21.760.787 ve 44.883.910 adet olarak gerçekleşmiştir. KararMadde 3- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,08/04/2004 tarihinde yapılan toplantıda, 8539.21.30.00.00 ve 8539.29.30.00.00 G.T.İ.P.'lu maddelerin anılan Mevzuat hükümleri çerçevesinde ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına kararvermiştir.Gözetim uygulamasıMadde 4- Gözetim uygulaması aşağıda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük yükümlülüğünündoğması aşamasında gümrük idarelerince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmiKıymet (CIF)8539.21.30.00.00 Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar0,50 ABD Doları/Adet 8539.29.30.00.00 Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar 0,08 ABD Doları/AdetBaşvuruMadde 5- Madde 4'te belirtilen maddelere ait gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması vebu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış TicaretMüsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Gözetim belgesi talepleri herbir G.T.İ.P. için ayrı ayrı yapılır. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.Başvuruda yer alan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda,sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
Madde 6- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında, malın miktarının veya değerinin gözetim belgesinde kayıtlı miktarı veya değeri %5'ten daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemez.Gözetim uygulaması, 4 üncü Madde'de belirtilen kıymetin altında veya üstünde fiyatları haiz maddeler için Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili ihracatçı ülke tarafından gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış veya T.C. gümrüklerine gelmiş olan gözetime tabi maddelerin ithalinde ilgili gümrük idaresi tarafından Müsteşarlıkça verilecek uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı gümrükidaresi tarafından gümrük giriş beyannamesine eklenir. Bilgilerin toplanması
Madde 7- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin;
a) İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükarda belgenin kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.EK IGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUTarih: ..../.../....T.C. BAŞBAKANLIKDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA(İthalat Genel Müdürlüğü)İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/12 sayılı Tebliğkapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.'u ve tanımı aşağıda belirtilenmadde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereğiizinlerine arz olunur.İmza-Kaşe1- İthalatçının;a) Adı/Unvanı:b) Adresi, telefon ve faks numaraları:c) E-posta adresi:d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:2- Beyan sahibinin;a) Adı/Unvanı:b) Adresi, telefon ve faks numaraları:c) E-posta adresi:d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:3- İthal edilecek maddenin;a) G.T.İ.P. (12'li olarak yazılacaktır):b) Tanımı (Maddenin detaylı tanımı yapılacaktır):c) Menşe ülkesi:d) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:e) Miktarı (adet):f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):g) FOB birim fiyatı (birim adet olarak):h) Marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler :i) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalaraait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veyasatış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoyaait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):4- İthalat için öngörülen;a) Tarih/Tarihler:b) Liman/Gümrük Kapısı:5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;a) Adı/Unvanı:b) Adresi:c) Telefon ve faks numaraları:d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:6- Menşe ülkedeki üreticinin;a) Adı/Unvanı:b) Adresi:c) Telefon ve faks numaraları:d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:7- İthalatçının;a) 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği ithalatın toplam CIF bedeli(ABD Doları):b) 2002 ve 2003 yıllarına ait vergi levhasının noter tasdikli sureti:E K L E R:----------EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslıEK-2: Taahhütname (EK II)EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya danoter tasdikli sureti (ilgili ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarınınbirinden tasdikli olacak ve 2 adet fotokopisi eklenecek), (Proforma faturaveya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecekmaddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet olarakgösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her birmodel/tip için FOB olarak ayrı ayrı belirtilmeli ve CIF bedeli oluşturannavlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.EK-5: Madde Bilgi Formu (EK III-Eksiksiz ve 2 kopya olarak doldurulmasıgerekmektedir.).EK IITaahhütname ÖrneğiDış Ticaret Müsteşarlığı'naGözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerindoğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgilibelgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük girişbeyannamesi) gözetim belgesinin kullanım süresinin bitiminde Müsteşarlığa(İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.Firma UnvanıYetkiliİmzalarDamga Pulu5,900,000.- TL.(*)------------------------------------------------------------------------------(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.Firmanın adresi :Firmanın bağlı bulunduğuvergi dairesinin adı :Firmanın vergi sicil no.su:EK IIIMADDE BİLGİ FORMUİhracatçı Firma Ünvanı :İthalatçı Firma Ünvanı/Vergi no :İthal Faturasının Tarih ve Sayısı:İthalatçı firma deposunun adresi :İthal malların menşe ülkesi :Kalem Ürün Ürün tanımı; FOB/Adet CIF/AdetToplam Top.No kodu Halojen/DiğerAdet FOB(Flaman Sayısı,Volt ve Wattı)123456789Toplam
Merhabalar,İthalatta vergi hesaplamasına gidilirken KDV matrahına dahil edilecek yurt içigiderler nelerdir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim
Transit ticaret yapacagiz
Aylin Hanim, dogru düsümmüssünüz. Merkez Bankasinin Transit Ticaret Uygulama Talimatini okumanizi tavsiye ederim. Yeterince bilgi var.http://www.tcmb.gov.tr/yeni/mevzuat/DISILISKILER/TRANSITTICARETUYGULAMATALIMATI.\htm
SAYIN BETÜL YAVUZKDV matrahını firmanızın deposuna kadar olan bütün masraflar teşekkül eder şöyleki;a) CIF kıymetb) G.V. (varsa)c) Varsa damping ve fon veya ÖTVd) Banka komisyonu, KKDF veya Faiz ücreie) Ordino ücretif) Ardiye ücretig) Bandrol (varsa)gibi;
Yardımlarınız için teşekkurler, ithalatlarımızda mal bursa gümrüğüne geliyor ve tekstile aktarımı yapılıyor. bu durumda aradaki nakliye de bu vergilere dahil edilecek diyebilir miyiz. bunun dışında bu giderlerin bildirildiği resmi bir sirküler kanun maddesi vs. bulabilir miyim.teşekkurlerbetul
Merhabalar,TV yapımında kullanılan elektronik aksam ithalatına ilişkin bilgiye nereden ulaşabilirim?(Gümrük ve İthalat mevzuatı açısından, istenen belgeler nelerdir?)Herkese iyi çalışmalar,Nurdan Öneren
Nurdan Hanım dikkatine,Konuyla ilgili gerekli bilgileri;1) www.mevzuat.net ( eğere abone iseniz) 2) Firmanızın çalışmış olduğu gümrük müşaviri firmadan da alabilirsiniz klıma gelen bilgi kaynakları bunlardır.İyi çalışmalar dilerim.
Merhaba Nurdan Hanım,Tvlerde kullanılan tüm parçalarla ilgili olarak ayrı ayrı bakmanız gerekir.www.gumrukmevzuat.com . detaylı olarak bakabilrisniz.Ama yine de eğer varsa gümrük müşavirinizden detaylı bilgi almanız daha yararlı olur,çünkü ithalatı gerçekten ürünü çok iyi bilerelk yapmak gerekir,sonra çok başınız ağırır.İyi çalışmalarFeride Gür
Merhabalar,Almanya'dan ithal etmeyi düşündüğümüz elektronik sistemleri toptan ithal edip stok bulundurmak yerine sipariş üzerine getirmeyi planlıyoruz; bu durumda Nakliyeci ve Gümrükçü arkadaşlara bir sorum olacak: İstanbul'daki bir müşterimize ürünü, min. ve max. Ne kadar sürede teslim edeceğimizi taahhüt edebiliriz? teşekkürler.Selam ve saygılarımla,A.Gökhan YAŞAR
Gökhan Bey, Merhaba,Sizin mesajinizi nakliye departmanimiza ilettim. Oya Hanim'in cevabia sagidaki gibidir.Saygilarimla,Sükrü Kaya----- Original Message -----Sent: Thursday, May 20, 2004 9:28 AMSubject: Re: [ihracatklubu] Teslim Süresi_İthalat_AlmanyaSükrü Bey, burada ben sadece nakliye kismini cevaplayabilirim. Normal sartlarda gümrüklemesi tamamlanmis olarak teslim edilen bir malin Almanya'dan gelip evraklarin teslim alinmasi 1 gün aslinda, ama evraklari nakliyeci olarak firmaya veya gümrükçüye teslim etmemiz ayni gün içinde olamayabiliyor; bu da uçus saatine bagli. Sabah erkenden Almanya'dan uçan bir malin evraklarini ayni gün aksam üzeri teslim edebiliyoruz. Bunun için talimatin bir gün önceden verilmis ve gümrükleme islemlerinin (Alm'da) bir gün önce tamamlanmis olmasi gerekir,bu da aslinda iki gün demek oluyor.Bu durumda normal sartlarda burada gümrüklemesi yapilmak üzere talimattan itibaren teslimi 2 gün diyebiliriz. Maximum diye birsey söylemek pek mantikli degil çünkü Almanya'dan direk uçuslar oldugundan gecikme ancak gümrükte veya mallarin kaybolmasi ya da eksik yüklenmesi durumlarindaolabiliyor ki bunlar istisnai durumlar. Umarim yararli olur. Yardimci olabilecegim baska bir konu olursacevaplamaya çalisayim. Iyi çalismalar..... Oya
Herkese Merhaba,25-26 Şubat tarihlerinde Kiev'de yapılan Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı protokolü 16.5.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Ukrayna'yı ilgi alanında görenlerin okumasının faydalı olacağıkanaatindeyim.İyi çalışmalar,Şükrü Kayaİnanç DTAMwww.inancgroup.comTÜRKİYE - UKRAYNA TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONUIV. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLUTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın 10. maddesi uyarınca kurulan Türk - Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun IV. Dönem Toplantısı 25-26 Şubat 2004 tarihlerinde Kiev'de yapılmıştır.Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN, Ukrayna Heyetine ise Başbakan Yardımcısı Sayın Dımitro TABAÇNİK başkanlık etmişlerdir. Ukrayna'yı ziyareti sırasında Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN, Ukrayna Dışişleri Bakanı Konstantin Greshenko, Ulaştırma Bakanı Sayın Grigori Kirpa ile görüşmelerde bulunmuş, Kiev Belediye Başkanı Sayın Oleksander Omelçonko'yukabul etmiştir. Görüşmeler sırasında, Türkiye - Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu III. Dönem Toplantısından bu yana iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler gözden geçirilmiş, iki ülke ekonomik durumu hakkında bilgi verilmiş ve ticari ve ekonomik işbirliğinindaha da geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştur.Komisyon Toplantıları sırasında, ortak menfaatler esasında görüşmeler yürütülmüştür. Komisyon Toplantısı ile eşzamanlı olarak ayrıca Türk ve Ukrayna'lı işadamlarının katılımıyla bir İş Forumu düzenlenmiştir.Komisyon çalışmalarının sonuçları aşağıda özetlenmiştir:I- YASAL ÇERÇEVETaraflar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın iki ülke işadamlarına ticaret ve yatırımfaaliyetlerinde elverişli ortamı sağladığını teyit etmişlerdir.Ticari ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesindeki ortak menfaatlerini dikkate alan Taraflar, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 1 Ocak 1996 tarihinde tesis ettiği Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak veUkrayna ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmeleri dikkate alarak, ülkeleri arasında gelecekte bir serbest ticaret anlaşması imzalanması hususunda anlaşmışlardır.II- TİCARİ İLİŞKİLER1. Dış Ticaret:Taraflar, ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmiş ve son yıllarda ticaret hacminde kaydedilen artışın, iki ülke ekonomik ilişkilerindeki gelişmelerin önemli bir göstergesi olduğunu belirtmişlerdir.Ülkeleri arasındaki ticaretin çeşitlendirilerek dengeli bir yapıda daha da artırılmasının önemine işaret eden Taraflar, Kiev'de ve Ukrayna'nın önemli Karadeniz limanlarında Türk İş Merkezleri kurulması amacıyla yürütülen çalışmaların teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır...Türk Tarafı, Ukrayna'da 2003 yılından bu yana hurda demir-çelik ihracatına uygulanan verginin Türk demir-çelik sektörünün hurda metal ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik sevkıyatlarınazalmasına ve Türkiye'nin bu sektörde uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün olumsuzyönde etkilenmesine yol açtığını belirtmiştir. Türk Tarafı bu çerçevede, hurda demir-çelik ihracatına yönelik verginin kaldırılması ya da makul bir düzeye indirilmesi amacıyla Ukrayna Tarafında daha önce yapılan beyanların hayata geçirilmesi talebinde bulunmuştur. Ukrayna Tarafı, Ukrayna metalurji sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.1.2003 tarihinden itibaren demir-çelik hurda ve atıklarının ihracatında uygulanmaya başlayan ihracat vergisinin, uluslararası piyasalardaoluşacak eğilimlerin dikkate alınması suretiyle düşürülmesi imkanları üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmiştir. Türk Tarafı ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, ihracatın geliştirilmesineyönelik araştırma ve uygulama merkezleri kurulması ve ihracatta devlet yardımları ile ihracat sigortası uygulamaları konularında Ukrayna makamlarına her türlü bilgi ve uzman desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.2. Ukrayna'nın DTÖ Katılım Müzakereleri: Taraflar, Ukrayna'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğinin gerçekleşmesi ile birlikte, ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha sağlam temeller üzerinde gelişeceğini dikkate alarak, bu yöndeki görüşmelere devam edilmesi ve en kısa süre içinde sonuçlandırılması hususunda mutabakata varmışlardır.3. Serbest Bölgeler:Taraflar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla her iki ülkedeki serbest bölgelerden daha etkin bir şekilde yararlanılması gerekliliği hususunda görüş birliğine varmışlardır.Bu çerçevede Taraflar, konuya ilişkin olarak bilgi ve uzman teatisi yapılması ve ilgili kuruluş ve firmalarının yatırımlar ve yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi alanında faaliyetlerde bulunmaları için teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı, Türkiye'deki serbest bölge işleticisi firmalar ileyatırımcı firmaların Ukrayna'daki serbest bölgelerde faaliyet göstermeye yönelik ilgilerini Ukrayna Tarafının bilgisine sunmuştur. Ukrayna Tarafı, Türk firmalarınca bu konuda yapılacak başvurularayetkili Ukrayna makamlarınca Ukrayna milli mevzuatı çerçevesinde her türlü desteğin sağlanacağını ifade etmiştir.4. Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon:Taraflar, her iki ülkenin Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum çalışmalarını dikkate alarak teknik düzenlemeler, standardizasyon ve tüketici haklarının korunması alanında işbirliği imkanlarını sağlayacak ve tarafların uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine aykırı olmayacak birMemorandum hazırlamak üzere temasların sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.5. Gümrükler:Taraflar, gümrük alanındaki işbirliği konularını değerlendirmiş, gümrük idareleri arasındaki temasların artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, Ukrayna Tarafınca gümrük istatistikleri ve değerleri konusunda hazırlanan iki Protokol taslağı ve Türk Tarafınca hazırlanan uzman eğitimine yönelik Niyet Protokolu taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlar ve söz konusu belgelere ilişkin müzakerelerin sürdürülmesine karar vermişlerdir.6. Ticari Tanıtım Faaliyetleri:Ticari ve ekonomik ilişkilerin istenen ölçüde geliştirilmesinde özel sektör kuruluş ve firma temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine işaret eden Taraflar, özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomikpotansiyele artan ilginin bir yansıması olarak, özel sektör temsilcileri arasındaki karşılıklı temasların da kayda değer bir oranda arttığını memnuniyetle not etmişlerdir. Bu çerçevede Taraflar, firmalarının her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara ve diğer tanıtım organizasyonlarına daha aktif bir şekildekatılımının teşvik edilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.Ukrayna Tarafı, Ukrayna hükümetince 2004 yılı Nisan ayında gerçekleştirilmesi kararı alınan Dijital Teknolojiler Haftası dolayısıyla düzenlenecek faaliyetlere Türk firmalarını katılmaya davet etmiştir.(E-Government Ukraine Kongresi ve Call Center & CRN Solutions 2004) 7. İş Konseyi: Taraflar, Türk-Ukrayna İş Konseyi 13. Dönem Toplantısı'nın 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Ukrayna'yı ziyareti vesilesiyle yapılması hususunda mutabakata varmışlardır.Taraflar, Türk - Ukrayna İş Konseyi faaliyetlerinin her iki ülkenin önemli ticaret ve iş merkezi konumundaki şehirlerine yaygınlaştırılması konusunda da ilgili kuruluşlarını teşvik etmeye karar vermişlerdir. 8. Finansman:Taraflar, mal ve hizmet ticaretinin artırılmasında finansman teminin önemli bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Taraflar, 20 milyon dolar tutarındaki kredi imkanının prensip olarak TürkEximbank tarafından Ukrayna Eximbank'a, iki banka arasında mutabık kalınacak şartlar çerçevesinde açılmasına karar vermişlerdir. İstikrarlı, güvenilir ve kalıcı ticari bağların kurulmasında bankacılıkhizmetlerinin geliştirilmesinin önemine değinen Taraflar, ticari bankaları ve diğer finansman kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması ve her iki ülkede ortak bankalar kurulmasının teşvik edilmesi onusunda anlaşmışlardır.III- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ1. Sınai İşbirliği:Taraflar, uzun vadeli ve kalıcı ilişkilerin tesis edilmesinde en önemli alanlardan birini sınai işbirliğinin teşkil ettiğini belirterek, bu alandaki ilişkilerin ortak girişimler, karşılıklı yatırımlar ve teknik işbirliğiyoluyla genişletilmesine yönelik arzularını belirtmişler ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla somut ve ortak çaba göstermeye karar vermişlerdir. Taraflar, demir-çelik sanayi, kimya sanayi, gübre üretimi, ayrıca gıda işleme sanayi ve inşaat malzemeleri üretimi başta olmak üzere önemli yatırımve işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Taraflar, Ukrayna'da mdf tipi fiber panellerin ortak üretimi konusunda Türk ve Ukrayna şirketlerinin teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.Türk Tarafı, Ukrayna'dan yapılan hurda ve mamul demir-çelik ithalatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren Türk şirketlerinin, yaptıkları ithalatın belirli bir bölümüne mahsuben oluşturulacak bir off-set mekanizması çerçevesinde Ukrayna'daki demir-çelik tesislerinin modernizasyon projelerinigerçekleştirebileceklerini bildirmiştir. Türk Tarafı ayrıca, Ukrayna firmalarının Türkiye'deki demir-çelikfabrikaları için sağlayabilecekleri mühendislik, ekipman tedariki, know-how ve eğitim imkanlarını değerlendirmeye hazır olduğunu bildirmiştir. Taraflar, demir-çelik sektöründeki ticaret ve yatırım imkanlarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla, her iki ülkenin ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla bir Demir-Çelik Çalışma Grubu kurulmasına karar vermişlerdir. Ukrayna Tarafı, kok bataryaları inşası, Türk metalurji tesislerinin modernizasyonu, kok üretimi, metalurji ve madencilik sanayileri için mühendislik hizmetleri ve ekipman tedariki projelerine katılmaya istekli olduğunu bildirmiştir.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler:Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini belirten Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi, pazar araştırması yapılması, bu işletmelere yönelik teşvikler hakkında tecrübe ve bilgi değişiminde bulunulması ve seminerler düzenlenmesine karar vermişlerdir.Bu çerçevede Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve bu alanda işbirliği yapılması amacıyla Ukrayna tarafınca teklif edilen İşbirliği Anlaşması'nın, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Ukrayna DüzenleyiciPolitikalar ve Girişimcilik Devlet Komitesi arasında en kısa sürede müzakere edilerek imzalanması hususunda anlaşmışlardır.3. Enerji: Taraflar, enerji tasarruf teknolojileri ve enerji kaynaklarının yenilenmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve ticareti konusunda işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır. 4. Turizm:Taraflar, Türk ile Ukrayna arasındaki Turizm Anlaşması çerçevesindeki işbirliğini gözden geçirmişler ve ülkelerinde turizm alanındaki gelişmeler hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır. Taraflar, her iki ülkedeki turistik tesislerin restorasyonu ve modernizasyonu alanında ortak yatırımlarda bulunulması, turizm imkanlarının tanıtılması suretiyle karşılıklı turist akımının artırılması konularında ilgili kuruluş ve firmalarını teşvik etmeye karar vermişlerdir.Türk Tarafı, Türk vatandaşlarına 2003 yılı Temmuz ayından bu yana Odessa Limanı ile Odessa, Simferopol ve Boris havaalanlarında da vize verilmesiuygulamasına başlanmasının turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine sağlayacağı katkıyı memnuniyetle ifade etmiştir.Taraflar, Ortak Turizm Komitesi'nin 3. Dönem toplantısının 2004 yılı içinde diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarih ve gündem çerçevesinde Türkiye'de yapılmasını kararlaştırmışlardır.5. Tarım:Taraflar, bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, gıda işleme ile diğer tarımsal konularda bilimsel ve teknik işbirliği ve ortak proje yatırımları alanında ilgili kurum, kuruluş ve firmaları arasındaki işbirliğinindesteklenmesi hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlar ve sözkonusu Anlaşmaya ilişkin müzakerelere devamedilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.IV- MÜTEAHHİTLİK VE MÜŞAVİRLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİTaraflar, yatırım, müşavirlik ve müteahhitlik alanlarında ilgili kurum ve kuruluşları arasında temasların kurulmasının ve işbirliğinin geliştirilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kalmışlardır. Türk ve Ukrayna şirketlerinin Türkiye ve Ukrayna müteahhitlik piyasalarındaki olumlu tecrübelerini dikkate alan Taraflar, ortak şirketler kurmak suretiyle gerek iki ülkede gerek üçüncü ülkelerde işbirliğinin ve müteahhitlik projelerinin hayata geçirilmesine ilgi duyduklarını belirtmişlerdir. Türk Tarafı, Türk firmalarının Ukrayna'daki yenileme projeleri de dahil olmak üzere, müteahhitlik projelerine katılmaya hazır olduklarını belirtmiştir.Ukrayna Tarafı, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki inşaat malzemeleri üretim tesislerinin yenilenmesi ve genişletilmesi ile ilgili yatırım projeleri listesini Türk Tarafına sunmuş ve Türk Tarafının konuya ilişkin önerisini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Türk Tarafı, Türk müşavirlik firmalarının Ukrayna'nın ilgili kuruluşlarına fizibilite, proje ve ihale evrakları hazırlanması hizmetleri sunmasınıteklif etmiştir.Ukrayna Tarafı, Türk Tarafının müşavirlik alanındaki işbirliği teklifini değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanında bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.V- ULAŞTIRMATaraflar, taşımacılık alanındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtmişler ve PanAvrupa Ulaştırma Koridorları ile Karadeniz ve TRACECA güzergahları çerçevesindeki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ilgilerini teyit etmişlerdir.Taraflar, Viking ve planlanan Rusych konteyner tren hattının kullanımıyla KaradenizBaltık Denizi ulaştırma koridoru üzerinde yük taşıma hacminin artırılması imkanlarının araştırılması hususunda mutabık kalmışlardır.Bu çerçevede, Taraflar, 1 Nisan 2004 tarihine kadar Karadeniz-Baltık Denizi güzergahındaki taşımacılık potansiyelini tesbit edecektir.Taraflar, ulaştırmaya ilişkin projelerin değerlendirilmesi amacıyla bir Çalışma Grubu kurulmasına karar vermişlerdir. Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı KEK IV. Dönem Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilmiştir.Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret sırasında iki ülke Başbakanlarına değerlendirilmek üzere sunulacak proje ve tekliflerin sözkonusu Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasına karar vermişlerdir.1. Kara Ulaştırması:Taraflar, 4-5 Kasım 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk – Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında alınan kararların, iki ülke arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını memnuniyetle belirtmişlerdir. Taraflar, her iki ülkenin de transit ticaret güzergahları üzerinde olduğunu dikkate alarak, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesiniteminen Türkiye'de ve Ukrayna'da ortak kara taşımacılığı şirketleri kurulmasının teşvik edilmesine karar vermişlerdir.2. Deniz Ulaştırması:Taraflar, iki ülke arasında Türk ile Ukrayna bandıralı gemilerle yapılan yük taşımacılığının arttığını memnuniyetle kaydetmişlerdir.Taraflar, ülkelerinden yapılan transit geçişler de dahil olmak üzere, taşımacılık hacminin artırılması amacıyla, iki ülke denizcilik şirketleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.Bu amaçla, Taraflar, kombine taşımacılığı da kapsayacak şekilde Türk veUkrayna taşımacılık şirketlerine her türlü yardımın sağlanmasına karar vermişlerdir.3. Havayolu Ulaştırması:Taraflar, Ukrayna'nın Dniprovia Havayollarının İstanbul ve Dinprepretrovsk arasında sefer yapmasına ilişkin başvurusunun onaylandığını memnuniyetle not etmişlerdir.Türk Tarafı, THY'nin Tavria Havayolları ile işbirliği halinde Simferepol ve Odessa'ya yaptığı seferlerin sayısının artırılması talebini bir kez daha Ukrayna Tarafına iletmiştir.
4. Demiryolu Ulaştırması:Taraflar, taşımacılık faaliyetlerinde demiryolu imkanlarından da etkin bir şekilde yararlanılmasının gereğine işaret etmişlerdir. Bu çerçevede, Ukrayna Tarafı demiryolu taşımacılığı alanında bir işbirliği anlaşması taslağını Türk tarafına sunmuştur.Türk Tarafı, Ukrayna Tarafınca halihazırda incelenmekte olan Avrupa Tren Tarife Sistemine katılımın karşılıklı demiryolu taşımacılık hizmetlerindeki potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir.VI- FİRMA FAALİYET ORTAMITaraflar, Türk ve Ukrayna'lı firmaların birbirlerinin ülkesindeki faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlar ve firmalarının daha etkin çalışması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda anlaşmışlardır.Türk Tarafı, Ukrayna'da faaliyet gösteren ve Ukrayna ile ticari ilişkisi bulunan firmalarının karşılaştıkları sorunlar hakkında bir bilgi notunu Ukrayna tarafına tevdi etmiştir.Taraflar, sözkonusu sorunların ele alınması ve çözüme kavuşturulmalarını teminen bir Çalışma Grubu kurulmasına karar vermişlerdir.VII- DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI1. Bilimsel İşbirliğiTaraflar, 26 Şubat 1997 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca yürütülen işbirliğini gözden geçirmişler ve iki ülke yetkililerince Anlaşma kapsamında ortak projeleryürütülmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. Taraflar, Hükümetlerarası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın sonuçlandırılmasını teminen ilgili kuruluşları arasındaki çalışmalarınhızlandırılması hususunda mutabakata varmışlardır.2. Çalışma ve Sosyal GüvenlikTaraflar, çalışma ve sosyal güvenlik alanında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir.Ukrayna Tarafı bu çerçevede, halihazırda diplomatik kanallardan Türk tarafına iletilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ukrayna İstihdam ve Sosyal Politika Bakanlığı Arasında Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Anlaşması ile Türkiye ve Ukrayna arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması görüşmelerine başlanmasını teklif etmiştir.***Taraflar, Türk - Ukrayna Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Beşinci Dönem Toplantısının diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Ankara'da yapılmasını kararlaştırmışlardır. İşbu Protokol 26 Şubat 2004 tarihinde Kiev'de, eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Ukraynaca ikişer nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
bir musterimiz bizden F.C.O. olarak fiyat istiyor...bir baska musterimizde eger urun uygun bulunursa sizden fco talep ederim diyor...ben arastirdim ama bulamadim...F.C.O. diye bir delivery terms varmi yada fco ne demek? Bilgi verirseniz sevinirim...tesekkur ederim...
inco terms kurallarina göre "fco" diye teslikm sekli yok "fca" olabilirmi?
Merhaba Tevfik Bey,Müsteriniz eger FCA'yi yanlislikla FCO olarak yazmadiysa FCO= Full Corporate Offer, satis Sözlesmesi, daha dogrusu saticinin taahhütnamesi gibi bir belge. Saglayacaginiz ürünün tüm özellikleri, hangi limandan, ne kadar sürede hangi miktarlarda yükleyebileceginiz, hangi sartlarda teslim edeceginiz (FOB, CIF vs.), birim fiyati, satis sartlariniz, teklifin geçerlilik süresi vs. hepsinin yazili oldugu tek bir belge. Imzali ve kaseli olarak tabii ki. Internette örnekleri var. Yukaridaki Ingilizce kelimelerle arastirin google'dan. Isterseniz ben de gönderebilirim. Müsterinin istedigi bir format varsa onu ögrenin. Çünkü müsteriniz kendi ülkesinde sizin malinizi tam yetkiyle satabilmesi gibi sartlari içeren birFCO da talep ediyor olabilir.
Bir arkadaşımın problemi şu :"Benim Bulgaristan'a çifte vatandaşlığım var fakat oraya 3 – 5 yılda bir gidiyorum. Ben Bulgaristan'dan otomobil almak istiyorum tabi bulgar adımla yaptığım bir kaç araştırma bunun imkansız oldugunugösteriyor tabi buna araştırma denebilirse yani oraya buraya sormaktan öteye geçemedimve bu bilgiler açıkçası beni pek tatmin etmedi. Bana bu konu hakkında bilgi vermen mümkün mü?Getirebilir miyim ? Getiremezmiyim ? Getirebilirsem de ne gibi şartlara uymam gerekiyor."
Sayın Üyeler, (mail 314)1) Üçgen trafik hakkında bilgi verebilir misiniz?2) İthalatta fatura adresi ve malın gideceği adresler nasıl olmalı?Neye göre belirlenmeli? Birden fazla adrese aynı GB ile gönderilebilir mi?Tek bir sözleşme kapsamında ana firma ile anlaşma yapıldı. Ama farklı alıcılar ve adreslere mal gitmesi isteniyor.3) Menşei değişikliği yapılabilir mi?4) Kıymet Bildirim Formu örneği ve5) İthalatta kullanılan GB örneği nereden bulabilirim?Selamlar,
MERHABALAR,Üçgen trafik ile ilgili istediğiniz bilgiler gümrük yönetmeliğine göre aşağıdaki gibidir.iyi çalışmalar dilerim.Ali GÜVENİN İNANÇ DIŞ TİCARET HİZMETLER GRUBUÜçgen trafik ve INF 5 formuMadde 373 - Dahilde işleme rejiminin, şartlı muafiyet sisteminde uygulanabilen önceden ihracatta, üçgen trafik uygulamasına izin verilebilir. Üçgen trafik, ithal eşyanın, işlem görmüş ürünlerin önceden ihracatının gerçekleştirildiği gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinden sokulmasıdır. Bu uygulamada, ihraç edilen işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan eşya kadar, ithal eşyanın rejimden yararlandırılması amacıyla INF 5 formu kullanılır.INF 5 formu, 49 no.lu ekteki örneğe ve açıklamalara göre biri asıl dört nüsha olarak düzenlenir ve ihracat beyannamesi ile birlikte ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idaresine sunulur. Eşyanın müteakip sevkıyatlarla ithalinin planlanması halinde birden ziyade INF 5 formu düzenlenebilir. Şartlarauyulduğunun ispatlanması halinde, INF 5 formu, işlem görmüş ürünlerin önceden ihracatından sonra da sunulabilir. Ancak formun kabul edilmesi, sistemin doğru çalıştığını gösteren ve önceden ihracat uygulamasında gerekli bütün bilgi ve belgelerin sunulması şartına bağlıdır.İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesini beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresinden terk etmesi durumunda idare, INF 5 formunun 9 ve 10 no.lu kutularını doldurarak, birinci ve üçüncü örneği alıkoyar, aslını ve ikinci örneği beyan sahibine iade eder. Gümrük idaresi alıkonulan üçüncü örneği tasdik ederek giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine gönderir. İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesini ihracat beyanının tescil edildiği gümrük idaresi yerine başka bir gümrük idaresinden terk etmesi halinde, bunlar transit rejimi hükümleri çerçevesinde taşınır. Transit belgesinde eşyanın tanımlanması için ayrılan kutuda 376 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen ibarelerle birlikte İTHALAT-İHRACAT ibarelerinden ilgili olanı yazılır. Gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresi INF 5 formuna transit belgesindeki bilgileri ve T (TRANSİT) ibaresini kaydederek 9 no.lu kutuyu doldurur. Çıkış gümrük idaresi INF 5 formunun 10 no.lu kutusunu doldurur, birinci örneği ithal eşyanın giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine gönderir, aslını ve diğernüshalarını beyan sahibine iade eder. İhracat işlemleri bir iç gümrükte yapılan işlem görmüş ürünler, diğer bir ülkeye doğrudan ihracat dışında herhangi bir işlem veya kullanıma tabi tutulamaz.İzin sahibi, ithal eşyasını rejime sokan beyanname ile birlikte INF 5 formunun aslı ile 2 ve 3 üncü nüshalarını gümrük idaresine sunar. Gümrük idaresi, INF 5 formunun aslı ve diğer nüshaları rejime sokulan ithal eşyasının miktarını vebeyannamede ithal edilmek istenilen miktar ile karşılaştırarak, INF 5 formunda belirtilen eşya miktarından fazlasını rejimden yararlandırmaz. İdare, ayrıca INF 5 formunun aslı ve diğer nüshalarına beyannamenin tescil sayı ve tarihini kaydederek, aslını ve 3 no.lu nüshasını beyan sahibine iade eder ve 2 no.lu nüshayı saklar. INF 5 formunun çalınması, kaybedilmesi veya tahrip olması durumunda ithalatçı,gümrük idaresinden bir kopya vermesini isteyebilir. Gümrük idaresi, ithal eşyasının rejim içine sokulmamış olduğunun ispatlanması halinde bu talebi karşılar. Bu şekilde verilen INF 5 formunun aslına, kopyasının verildiği şerh edilir ve verilen kopyalarına aşağıdaki ibare konulur.'İKİNCİ NÜSHADIR' (DUPLICATE)Yeterli büyüklükte ihracat beklentisi olan kişiler gümrük idarelerinden belirli üçgen trafik işlemleri için basitleştirilmiş usul uygulanmasını isteyebilir. Bu istisna, belirli bir dönem içerisinde gerçekleşmesi beklenen işlem görmüş ihraç ürünlerinin bir araya toplanmasını sağlar ve INF 5 formu toplam ihracatmiktarını kapsar. Basitleştirilmiş usul uygulanması isteğinin değerlendirilebilmesi için gerekli her tür destekleyici bilgi ve belgenin gümrük idaresine sunulması gerekir. Bu belgeler, diğer belgeler yanında ihracatın sıklığını gösterecek, planlanan işlemlerin özetini verecek ve eşdeğer eşya için şartların yerine getirildiğini ispatlayacak bütün detayları içermek zorundadır. Gümrük idareleri gerekli bütün detayları elde ettiklerinde talebi, kendi görüşleri ile Müsteşarlığa iletir ve Müsteşarlığın izin verilip verilemeyeceğine ve verilecekse hangi şartlar altında verileceğine ilişkin görüşü doğrultusunda işlem yapar.
(R.G. 26.05.2004)İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar Amaç ve kapsam Madde l- Bu Karar uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, tek taraflı,olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak .önlemler çerçevesinde uygulanabilecek kotalar ile ithalatta tarife kontenjanı uygulanması halinde kontenjanların idaresine ilişkin usul ve esasları kapsar.Tanımlar Madde 2- Bu Kararda yer alan;a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,b) Genel Müdürlük:. Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü, .c) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,d) Kota : Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,e) İthal Lisansı: Kolaya tabı tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen belgeyi, ifade eder.YetkiMadde 3- Bu Karar kapsamında;a) Kola ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarım belirlemeye ve bu amaçla belge düzenlemeye,b) ilgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,c) ithal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,e) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya,Müsteşarlık yetkilidir.Kota ve tarife kontenjanı dağıtım Yönlenilen'Madde 4- Kota ve tarife kontenjanı dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden biriuygulanabilir.a) Geleneksel ticaret akışı yöntemiBu yönteme göre kola veya tarife kontenjanı tahsisi yapılması halinde, kotanın veya tarife kontenjanının bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan kısım ise diğer ithalatçılara ayrılır.b) Başvuru sırasına göre eşil oranda tahsis yöntemi Bu yönteme göre, başvuru sahiplerine toplam kota veya tarife kontenjanının tamamı veya bir kısmı, başvuru sıralan dikkate alınarak eşil oranda dağıtılır.c) Talep edilen miktar ve/veya değerle orantılı tahsis yöntemiTalep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin, ilgili kota veya tarife kontenjanına eşit ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanır. Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin mevcut kota veya tarife kontenjanını aşması durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerlerile orantılı olarak karşılanır.
d) Müsteşarlıkça belirlenecek yöntem:Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda ürünün yapısı, ekonomik maktan ve belirlenen kota veya tarife kontenjanı miktarı ve/veya değen gibi koşullandikkate alarak, farklı bir tahsis yöntemi belirleyebilir. Diğer mevzuat hükümleriMadde 5- Bu Karar:a) Kamu ahlakı kamu düzem veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktarkısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin, uygulanmasını engellemez.YayımMadde 6- Bu Karar kapsamında, kotaların ve tarife kontenjanlarının dönemleri, başvuru, dağılım ve kullanım j usul ve esasları Resmî Gazete'de yayımlanır.YönetmelikMadde 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.YaptırımMadde 8- Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullanıldığının. İthal Lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince belirlenmesi durumunda, MüsteşarlıkçaFirmaların İthal Lisansı iptal edilir ve kota ve tarife kontenjanı uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha İthal Lisansı düzenlenmez. Geçici Madde l- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kumlu, Karan ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur. Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/4/1995. tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ithalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.Yürürlük
Madde 9- Bu Karar yayımı tadilinde yürürlüğe girer.YürütmeMadde 10- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanyürütür.Yavuz Mehmet ErtürkRaportör YardımcısıTürkiye İhracatçılar Meclisiwww.tim.org.tr
Merhaba Nurdan Hanım,Sanırım arkadaşınız Bulgaristan'dan gümrük vergisi ödemeden otomobil getirmek istiyor. Bu bedelsiz ithalat tanımına giren bir konu. Gümrük Müsteşarlığının http://www.gumruk.gov.tr/brochures/bedelsiz.htm sitesinde konuyla ilgili bilgi var.Anladığım kadarıyla çifte vatandaşlığa otomatikman tanınmış bir hak yok.Türk vatandaşı kişinin yurtdışında en az 24 ay geçirip ikametgahını Türkiye'ye taşımış olması gerekiyor. Bu süre kesintisiz iki yıl anlamında değil. Türkiye'de 1 takvim yılında 6 aydan fazla kalmamak koşuluyla birkaç yıla da yayılabilir. Türkiye'ye gelip bir takvim yılında toplam 45 günden az kalırsa bu süre de yurtdışı ikametten sayılıyor. Bu kişilerin bedelsiz oto ithal etme hakkı bulunuyor.Bunun dışında yurtdışında görevlendirilen kamu görevlilerinin, Türk vatandaşlığına geçip ikametgahını Türkiye'ye nakledenlerin de böyle bir hakkı var.Her üç durumda da bu kişiler, Türkiye'ye kesin nakillerinden en az 6 ay öncesinden itibaren yabancı ülkede kendi adlarına kayıtlı ve 3 yaşındanbüyük olmayan araçları getirebiliyorlar.Bu arada Bulgaristan'dan kesin nakil yapan birinin permisi satın alınabilir mi, bu yasal mı emin değilim ama yukarıdaki sitede getirilen otomobillerin 12 ay geçmeden satılamayacağını, devredilemeyeceğini ya da kiralanamayacağını söylüyor.
Değerli üyeler,Benim de bir sorum olacak. İhracatı yapılan bir eşyanın Gümrük beyanname tarihinden kaç gün ( ay) sonra yurtdışından mal tutarını ülkeye getirmek zorundayız. Bu konuyla ilgili internet üzerinden takip edebileceğim bnir mevzuat mevcut mudur ?
sayin grup uyeleri,oncelikle FCO ile ilgili soruma verdiginiz cevaplar icin tesekkur ederim...su anda yurtdisindaki bir firmanin malini yine yurtdisinda bir baska ulkeye satmak uzereyiz...tabi ki bunun icin uretici firmadan belli bir miktarda komisyon alacagiz... satici firma uzun suredir gorustugumuz bir firma ancakyinede ben bu komisyonumuzu garantiye almak istiyorum...bana komisyon icin MFPA diye bir form gonderecegini ve bizimde bunu doldurmamiz gerektigini soyledi... bunun icin baska bir yol varmidir yada MFPA formu nedir? bilgi verirseniz sevinirim...tesekkurler...
merhabalarbiz bir dis ticaret firmasiyiz. yurt disindan bir firma ile bir proje üzerinde görüsüyoruz ve prensipte anlastik.firma bizden bir MOU anlasmasi düzenlememizi istedi. bu konuda deneyimiz yok.bilgili olan arkadas var ise özel firma ve diger bilgileri kendilerinde sakli kalmak kaydiyla türkçe ve ingilizce bir metin gönderilirse mumnun oluruz.herkese basarilar.selamlar sezgin ataoglu
Tevfik Bey, büyük bir ise girisiyormussunuz gibi geliyor. Yaniliyor da olabilirim.Gördügüm kadariyla, bu tür belgeler uluslararasi piyasasi olan meta (commodity) ürünlerin veya bulk (yigma, dökme) satilan ürünlerin ticaretinde kullaniliyor. Altin, petrol, gübre, ham yag, tuz gibi. Büyük miktarlar ve rakamlar sözkonusu. Genellikle aracili oldugu için normal akreditif yeterli olmuyor galiba.MFPA, alicinin bankasi tarafindan onaylanan bir belge, ödemenin farkli kisilere farkli miktarlarda yapilacagina dair. Anladigim kadariyla, bankanin kendi antetinde, imzali ve kaseli olmali. Tabi bankaya güvenmek durumundasiniz.Eger bu tür bir ise girecekseniz dikkatli olun derim. Bu islerin % 100 garantili oldugunu zannetmiyorum.
Sayın Grup Üyeleri,Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde karşılaştığımız bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum.Çözüm önerisi olan da varsa memnuniyetle kabul ederim. Bu ülkelerde ne yazıkki,akreditifle çalışamıyoruz.Banka garantili veya vesaik mukabili de çalışamıyoruz.Factoring sonuç vermiyor.Bir çok alıcı bankacılık sistemlerinin farklı olması veya masrafların çok yüksek olmasından dolayı bankaile işlem yapmak istemiyor.En büyük arzuları açık hesap ve vadeli mal alabilmek.Rekabet yüksekliğinden dolayı özel sigorta sistemleri de bizim maliyetimizi yukarı çekiyor. Hali hazırda bu ülkelerde peşin ödeme şartı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.Fakat müşterilerin vade baskısını nasıl kıracağız.Hiçbir garanti olmadan da o piyasalara açık hesap vadeli mal vermek safdillik olur.Bu konu ile ilgili çözüm önerisi olan ya da yorum yapmak isteyen olursa memnun olurum.Herkese kolay gelsin.
Sayın Grup üyeleri,Firmalarımızdan bir kaçı bu bölgedeki firmalara mal ihrac etmekteler.bu firmalardan öncelikle %peşinat almaktalar.mal bedeli ilgili banka hesabına geldikten sonra malı yola çıkarıyor fakatvesaikleri ithalatçı firmaya yollamıyorlar.İthalatçı Ordino'yla malının varış gününü takipediyor.Mal nihai varış yerine varmasına tercihen 7 gün kala,malın diğer % kısmını transfer ediyor.Mal bedelinin yine ihracatçı firmanın banka hesabına ulaştığı teyidinden sonra firma DHL'le vesaikleri ithalatçı firmaya yolluyor.Bu alınan % peşinat,malın karşı taraftan kabul görmemesi veyayaşanacak finansal problemler olması halinde malın gidiş-dönüş bedelini karşılayacakolup,ihracatçıyı rahatlatacak bir enstrüman özelliği taşımaktadır.İşlem mal mukabili, satıcıdanvadeli hale dönüşmüş olmaktadır.Yine de karşı tarafa max.15 gün vade sağlar.Kötünün iyisi...Herkese iyi çalışmalar.
Selam ArkadaşlarTaiwandan elektronik ürün getirme niyetimiz var. Konuştuk anlaştık fakat Hükümetimiz AB dışından gelen tüm ürünler CE serifikası taşımasına rağmen kontrol geçirilmesine karar verdi. Bu sebeple işi askıya aldık. Getireceğimiz ürünlerde CE sertifikası olmasına rağmen bazı firmaların gümrükte 2-3 hafta beklediğini hatta yine bazı firmaların bu süre sonunda daha fazla beklememek için malı iade ettikleri duyumları aldık. CE sertifikası ile son durum hakkında bir bilgi sahibiolan arkadaşımız varsa bilgilendirirse sevinirim..
Herkese Merhaba,ABD'ye yapacağımız ihracatla ilgili bir sorum olacaktı.ABD'ye yapacağımız ihracatta (teslim şekli FAS) , nakliye firması bizden bir form doldurup yükleme ile ilgili tüm yetkinin nakliye firmasına verildiğinibelirtmemizi istediler. Formda ayrıca nakliye firmasının bizim adımıza başka taşıma sözleşmesi yapabileceği de yazılı. Daha önce böyle bir form doldurup nakliye firmasına böyle yetki vermediğimiz için birtakım çekincelerimiz oluştu. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.İyi çaslışmalar,Serpil Fidan
Şu anda görülen durum arkadaşımın oradan araç ithal edemeyeceğidir fakat şöyle bir durum daha var kendisin oradan alacağı aracı yaşı ne olursa olsun bulgar plakasını değiştirmeden 3 ay veya 6 ay gibi zamanlarda giriş çıkış yaparak veya orada belli bir müddet kalarak getirme imkanı olabilr mi bu bilgiyi kesin olarak henüz temin edebilmiş değilim yani normal bir bulgar vatandaşı olarak burada kullanması mümkün mü?
merhabalar ,değişik bir soru. yurt dışında görev yapan bir yöneticimiz var aslen türkiyedeki firmada ama ırakta bir projenin başında aynı zamanda hala öğrenci ama artık üniversite den dolayı tecil hakkı alamıyor aceba yurt dışında çalışıyor olmaktan dolayı askerliği resmi olarak ertele imkanı varmıdır ?çalıştığı ülke ırak olduğu için resmi makamda olmaması hasebiyle oturum alamıyor. oradaki ticari ateşelikle buradaki dış ticaret müsteşarlığı veya konsolosluktan alınacak bir belgeyle süre uzatımı olabilir mi ? dış ticaret müsteşarlığnın böyle bir konudaki yaklaşımı ne olur? bilen varsa yardımı için peşinen teşekkürler!!!! selamlar !!! sezgin
merhaba arkadaşlar;Ben ihracat konusunda çok yeni bi süreçteyim.Önümüzdeki hafta ; almanyaya HAKİKİ TAVŞAN DERİSİNDEN ürünler yükleyeceğim.bunun için ayrı bi işlem yapmam gerekiyor mu,ayrı bi evrakhazırlamam falan?? Tesekkürler&iyi çalışmalar
İpek hanım merhaba,Söz konusu malzemenin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu nedir acaba ?İhracatını yapacağınız ürün nedir ?Bu bilgileri verirseniz araştırma yapmaya çalışırız.Ayrıca, size en kolay yöntemi Gümrük işlerinizi yapan Gümrük Müşaviri firma gerekli prosedür ve evraklar ile ilgili yol - yöntem gösterebilir.Saygılarımla,Nazım Ozan Çivi....İzmir
Nazım Bey, 50 bin dolara kadar döviz getirme zorunluluğu yok. 50 bin dolar ve üzerinde ise 90 gün içinde %70'ini getirirseniz kalan %30'u getirme zorunluluğu yok. 90 gün geçerse 180. güne kadar %100'ünü getirmek zorundasınız. 180 günü geçemezsiniz. İyi çalışmalar,Şükrü Kaya
Nurdan Hanım, böyle bir durumda triptik karnesi sözkonusu olacaktır. Triptik karneleri vermeye veya incelemeye yetkili kurum Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURING). Oradan daha ayrıntılı bilgi alınabilir sanırım. TURING'in merkezi Levent Sanayi'de Kanal & binasının yakınlarında olacaktı. Bizzatgidip öğrenmekte fayda var.İyi çalışmalar,Şükrü Kayaİnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu
Fatih Bey, AB disindan gelen bitmis ürünlerde CE isareti var olsa bile o isaretin Türkiye'deki yönetmeliklere uygun biçimde ilistirilip ilistirilmedigine dair TSE'ce denetim yapiliyor. Simdilik bundan kurtulmanin yolu yok.
"CE" CERTIFIKASIUygulamasi; A.B. haricinde bir ülkeden gelen makina ve elektronik malzemeler "ce" kapsaminda isleme alinacaktir. Dolayisi ile malzemenin üzerinde "ce" isaretinin olmasi tespite gitmeyecegi anlamina gelmemeketedir. is bu sebeple A.B. menseili veya A.TR belgesi olmayan malzemeler TSEtarafindan CE kontrolü yapilacaktir.... Ayrica EMC ve/veya LVD test raporu CE sertifikasi ile birlikte TSE tarafindan talep edilmektedir.
Hürriyet Gazetesinde yer alan bir haberde "Gümrükçüler rüşvet koparabilmek için CE işaretli olsada malı TSE'e göndermekle tehdit ediyorlarmış" Anladığım kadarıyla CE sertifikası taşıyan ürünlerinTSE'ye gitmesine gerek yok.Yanlış mı anlıyorum ?
Sn. Fatih bey.kusura bakmayin yapmis oldugunuz genelleme çok yanlis. lütfen gazeteinin tarihini bize bildirin bir okuyalim.belki avrupadan gelen malzemeler için artniyet dahilinde sözylediginiz sekilde uygulama olabilir.Fakat III ülke grubunda böyle rüsvet gibi olay son derece yanlistir lütfen ayrintili bilgi edinmek istiyorsaniz beni telefonla arayin....Mahmut BAS....212 630 40 50 (177-178) dahili hat
Aslında direk hürriyetten değil de hürriyeti kaynak gösteren bir sitede okudum olayı.Linki ve rüşvetle ilgili kısmı yolluyorum.http://www.ihracatdunyasi.com/haber/haber1825.html‘Seni TSE’ye gönderirim’ tehdidi........AB dışındaki ülkelerden gelen CE’li ürünler gümrük.....memurları tarafından gerekirse TSE’ye teste gönderilebiliyor. Bu insiyatifin gümrük memurlarınıneline bırakılması, rüşvet olaylarının da artmasına neden oldu. Pekçok ithalatçının gümrüklerde ‘şu kadar para vermezseniz, ürününüzü TSE’ye gönderirim’ tehdidi ile karşılaştığı belirtiliyor.
sayin fatih beysöz konusu yazida gümrük memurlari diyor gümrük komisyonculari veya müsavirleri demiyor.Ayrica III. ülkeden gelen malzemelerde bu tip islem yapilmasi 4926 sayili kaçakçilik kanunu ile muhatap olunmasi anlamina gelir. Bu riske girebilen firma ve müsavirlik firmasi olduguna kanimca inanmiyorum.
Gümrükte ne yazik ki bu tarz olaylar yasaniyor zaman zaman ama çogunlukla gümrük memurlarindan kaynaklaniyor.Ama yazilan bu haberin su anki CE ile ilgili olarak gerilmis olan ortamin daha da fazla germek için yazildigi kanaatindeyim..Mahmut Beyin bu konudaki hassasiyeti anliyor ve saygi gösteriyorum..Dogru ve dürüst çalisan insanlar oldugu müddetçe bir gün gümrüklerimizde düzelecektir..Gümrüklerimizde yasanan bu tarz problemler bir devlet politasi degil çogu zaman kissel çikarlar yüzünden gerçeklesmektedir.Bu da isini dogru yapan insanlarinda zan altinda kalmasina neden olmaktadir ne yazik... Gümrüklerimizdeki kissel problemlerin en kisa asilarak hizli,dogru ve verimli gümrüklere en kisa zamanda kavusmamizi diliyorum..Herkese iyi çalismalar
Arkadaşlar herkese merhaba,Biz makine ithal eden bir kuruluşuz ve bildiğiniz üzere tıpkı ihracat birlikleri gibi ithalat birlikleri kurulmaya başlandı. Sizden ricam ve sorularım şunlar; - İthalat Birliklerine üye olmak tüm ithalatçı firmalar açısından bir şart mıdır?- Makine İthalatçıları birliğine nasıl üye olunabilir ve bunla ilgili ayrıntılı bilgi nerden bulabilirim?- Bu birliklerin yönetim kurulu üyeleri nasıl seçiliyor?- Her ithalat işleminde bu birliklere aidat ödenir mi?- Bu birliklerin bize avantajları olacak mı?
Arda Bey, merhaba, aşağıdaki sirküleri okumanızı tavsiye ederim. Yeterince açıklayıcı bilgi var. 5 Temmuz 2004'den itibaren birliğe kayıt yaptırmadan ithalat yapılamayacak. Şimdi yaptırırsanız genel kurullarda oy kullanma ve seçilme hakkına sahip olabilirsiniz.http://www.detkib.org.tr/turkce/sirkuler/2004-77.htm
Merhaba,İthalatçı birlikleri hakkında tutarsız birçokşey duyuyorum;İthalatçı birliklerinin yönetim kurulu üyelerininyakın bir zamanda seçileceğini duymuştum. Bir arkadaşım ise Kamu Personeli Seçme Sınavı ile eleman alacaklarını söyledi. Firmaların 100.000.000TL. üyelik ücretini ödeyerek ithalatçılar birliğine üye olduklarıve şu an 2550'den fazla firmanın üye olduğu gibi...İthalatçı Birlikleri kurulmamışsa ithalatçı firmalar nereye müracaat ederek ve nasıl ithalatçılar birliğine üye olabiliyorlar, ithalatçı firmaların bu birliğe üye olması zorunlu mu, bu birliklerin avantajları ve dezavantajları nelerdir, birlik yönetiminde ve kadrosunda nasıl yer alınabilir? ....Teşekkürler,.......Gülay
İpek Hanım, nesli tükenmekte olan av hayvanları ile ilgili bir takım kısıtlamalar veya izinler var ama zannederim sizin bahsettiğiniz ürünler çiftlik hayvanlarından. Canlı olarak veya ham deri olarak gönderilse sağlık belgeleri gerekirdi. Zannederim mamul olduğu için onlara da gerek olmayacak.Ama en doğru bilgiyi GTİP'i öğrendikten sonra verebiliriz. Ayrıca ihracatta, yani Türkiye'den çıkışta bir sorun olmasa bile ithalatçının talep ettiği bir takım belgeler olabilir. Karşı ülkenin mevzuatını da dikkate almalısınız.İyi çalışmalar, Şükrü Kaya
Herkese Merhabalar;Avrupa Birliği ülkelerindeki (özellikle de Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya,Danimarka, Lüksemburg, Malta ve İtalya) CE (Conformity Europe) işaretlemesi yapan kurumların/yetkili firmaların internet adresleri konusunda bir bilgiye ihtiyacım var. Yardımcı olan olursa sevinirim.
Mrblar herkese..Ürdün ülkesi hakkında ve bu ülkenin üretimi ve ekonomisi hakkında daha doğrusu bu ülkede mobilya üretimi sektörü hakkında bilgi sahibi olan varsa lütfen bilgi verebilirmi?Biz mobilya sektöründe kullanılan yapıştırıcılar üretiyoruz.Firma olarak bu ülkede düzenlenen bir Mobilya fuarına katılmayıdüşünüyoruz..Sizce faydalı olurmu?yorumlarınız nelerdir ?
Herkese merhaba,Prefabrik bina üreticisi bir firmayız. Ürünlerimiz genelde demonte olarak ihrac ediliyor. Dahilde işleme izin formu kapsamında yurtdışından getirdiğimiz ısıtıcıların bir kısmını ürünlerimizle beraber ihrac ettik. Fakat bir kısmı hala elimizde ve izin formunun süresi bu ay itibariyle bitiyor. Sorum şu, müşterilerimizden biri hala devam eden projemiz için bu ürünleri almak istiyor fakat binalardan bir kısmı daha önce gönderilmiş durumda. Bu binalar için de Dahilde İşleme İzin formu kapsamında ithalatını gerçekleştirdiğimiz ürünleri topluca gönderebilirmiyiz? Kapatma esnasında daha önce gönderilmiş olan binaların GÇB lerini Gümrüğe sunabiliriz. Böyle bir işlem yapılabilir mi? Kapatma esnasında herhangi bir problemle karşılaşırmıyız ? Bu konuda acil yardımlarınızı rica ediyorum.Teşekkürler,Serpil Fidan
Serpil hanım,Öncelikle size tavsiyem ilgili ihracatçı birliklerine başvuru yaparak Dahilde İşleme İzin Belgesinin süresini uzatmanız yani ek süre ( 3 ay, 6 ay) almanız
Merhaba Onur Bey,Bu adreste ilgili direktif bazında tüm onaylı kuruluşların listesi yetki oldukları ürün açıklamalarıyla birlikte mevcut.http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/notified_bodies.\htmİyi çalışmalar, Şükrü Kaya İnanç Dış Ticaret Araştırmaları Merkezi
Değerli üyeler,Internet üzerinden Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika' ya yönelik e-trade yapılabilecek uluslararası ticaret portallerinin site isimleri hakkında bilgi verebilir misiniz.Saygılarımla, nazım ozan çivi
merhaba arkadaslar, (mail 356)BCL (bank comfort letter) ile ilgili bilgi verebilirmisiniz? bu bir tur teminat mektubu gibi bir seymidir? cevap verirseniz sevinirim...simdiden tesekkurler...saygilarimla,tevfik alpgultas
Merhaba Nazım Bey,www.fita.org sadece saydığınız bölgeler değil diğer bölgeler için de iyi bir kaynak. Soldaki menulerde Trade Leads'i tıkladığınızda alt kısımda bölgeler bazında ticari talep sayfası listelerine götüren linkler var. Ayrıca, üstteki menülerden "Market Research"i seçtiğinizde linkleri takip ederek ülkelere ilişkin bilgiler veren sitelerin listelerine ulaşabiliyorsunuz. Avustralya ve Yeni Zelanda konusunda Sidney Ticaret Müşavirliği'nin sayfasını incelemenizi öneririm. http://www.geocities.com/dtsidney2001/İyi çalışmalar dileğiyle,Şükrü Kaya www.inancgroup.com
Nazım Bey,Avusturalya için bir tane söyleyebilirim www.exporters.com.sg
Omer Uludag
Çağla Hanım'ın istediği 2003 sektörel rakamlar (kayıt rakamları) yine TİM'in sayfasında var. http://www.tim.org.tr/tim/Portal/Dokumanlar/682//Aralık%202003%20TİM%20%20İHRACAT%20KAYIT%20RAKAMLARI.xls
İyi çalışmalar,Şükrü Kayaİnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu
Avustralyada ikamet eden ve dis ticaret ilgilenen bir grup uyesi olarak yardimci olabilrim.Mehmet Kose MelbourneTel:+61404345037 Not: Zaman farki 7 saattir. Yani biz sizden 7 saat ondeyiz.(mail365)
Değerli grup üyeleri;Çin veya koreden aylık 500-1000 adet DVD player almak istiyorum. Aranızda bu konuda bana yardımcı olabilecek varsa acil olarak cevap vermesini bekliyorum. Saygılarımla...
Sayın Recep Bey,(mail 368)

İlgilendiğiniz ürünle ilgili olarak Çinde bağlantılarımız mevcut.İlgilendiğiniz ürünle ilgili detayları aşağıdaki mailime gönderirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Saygılarımla Feride Gür feride@...www.sphere-ltd.com
Sayın Arkadaşlar,
Bir şirket elektronik eşya, makine ve parçaları ve hammadde ithalat ve ihracatı yapmak istiyor.
Ancak firma Şahıs firması ve firma unvanı REKLAM & TANITIM olarak geçiyor.
1. Bu şekilde bir firma ithalat ve ihracat işlemi yapabilir mi ?
2. Gümrükte firmanın unvanından dolayı bir sıkıntı çıkabilir mi ?
3. Firma unvanında her hangi bir değişiklik yapmaya gerek var mıdır?
Bu konuda yardımcı olursanız seviniriz.
Selamlar,
Isa Bey,Mevcut ithalat ve ihracat mevzuatina göre, vergi numarasini haiz tüm gerçek ve tüzel kisiler ithalat ve ihracat islmei yapabilirler. Ancak, belirtiginiz ünvanda ithalat ve ihracat kelimelerinin yer alip almayacagi hususu Ticaret Kanunu'nu ve buna bagli ticaret sicilini ilgilendiren bir husustur. Yeniuygulamaya göre, sirketin faaliyet konularinin firma ünvaninda yer almasi gerekliligi araniyor. Bu konuyu Ticaret Odasinin ilgili birimi ile görüsmenizde fayda var. Keza firma ünvaninizida bu kelimelerin yer alip almamasina gümrük idaresi bakmaz. Bilgilerinize sunulur. MUSTAFA KEMAL BULUTGümrük&Dis Ticaret Danismani Partner FINAL GÜMRÜK MÜSAVIRLIGI LTD.
merhaba,aşağıdaki mail adresinden ya da telefon numaralarındanher ikisiniz de istediğniz bilgilere ulaşabilirsiniz.bilgi@...İstatistik bilgiyi üreten birim DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ Tel: 417 64 40 / 545-526
Sayın İsa Bey,
Yanlış bilmiyorsam şirketiniz kuruluş sözleşmesinde yer almayan bir işlemi yapamazsınız.Reklam&Tanıtım şirketi ünvanında "promosyon ürünlerinin ithlataı ve ihracatı" gibi bir ibare olması gerekiyor.Ama lütfen bu işe girişecek arkadaşınız çok iyi bir şekilde araştırmasını gerektiğini iletin lütfen özellikle ithalat yapacaksa getirceği ürünü iyice araştırmadan ithalat prosedürlerini araştırmadan bu işlere kalkışmasın.
İyi çalışmalar
merhaba arkadaşlar,biz otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren bir firmayız.İmalatçı ve ihracatçıyız.Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmak istiyoruz.işe nereden ve nasıl başlamam gerektiği konusunda bana bilgi aktarırsanız sevinirim.Mevzuatlarda boğuldum kaldım.Devlet yardımlarından nasıl faydalanabilirim.İyi çalışmalar dileğiyle, vereceğiniz bilgilere şimdiden teşekkür ederim. Alparslan SAĞLAM
Alparslan bey merhaba;KOSGEB' in akredite danışmanı olarak KOBİ' leri Devlet Destekleri' nden yararlanmaları konusunda ücretsiz olarak bilgilendirme hizmeti veriyorum. Bu konu ile ilgili olarak daha önce İnanç Dış Ticaret Grubu' nda bir sunum yapmıştım. Moderatörümüzün izni olursa o konuda yaptığım sunumu gruba yollayabilirim.Daha detaylı bilgi almak isterseniz beni arayabilirsiniz.Not: Şu an yeni ofisimize taşınmakta olduğumuzdan ofis telefonlarımızı henüz veremiyorum, bana cep telefonumdan ulaşabilirsiniz.533-7204566 Saygılarımla;Müge ORAKÇIOĞLU TURKEXPORT GROUPhttp://www.turkexportgroup.com
Alparslan Bey,Otomotiv yan sanayinde dünyanın en9 büyük fuarlarından biri "automechanika Frankfurt" fuarı, diğeri ise "Equip Auto Paris" fuarıdır.Çiftli yıllarda Frankfurt fuarı, tekli yıllarda Paris fuarı yapılıyor.Ayrıca, İspanya'da da "Motortech" isimli otomotiv yan sanayi fuarı var.Bu üç fuar, sektörün buluştuğu, bağlantıların yapıldığı fuarlardır. Bu fuarlarla ilgili olarak atalay@... mail adresinden Ateş Atalay'dan bilgi alabilirsiniz.Devlet destekleri de, milli katılım ve bireysel katılımlara göre değişiyor. Bunun için hem www.forumfuar.com adresli web sitesinden hem de www.dtm.gov.tr adresinden "Fuarlar ve Heyetler Bölümünü tıklayarak, buradan fuar mevzuatı bölümünden destek bilgilerini alabilirsiniz. Tabibu destek, yurt içi üretiminiz varsa veriliyor. Ayrıca, KOSGEB de, yurtdışı fuarlar için destek veriyor. Bunlarla ilgili bilgiye de www.kosgeb.gov.tr adresinden "Desteklerimiz" bölümünü tıklayarakulaşabilirsiniz. Yardımcı olabildim ise ne mutlu bana.İyi çalışmalar. Medeni Hacıimamağaoğlu
Sayın Alparslan SAĞLAMYurtdışındaki fuarlara katılımlarda devlet yardımlarından bağlı bulunduğunuz ihracatçı birlikleri vasıtasıyla yararlanabilirsiniz.Fuara katılılım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bağlı buluduğunuz birliğe başvurarak, hak edeceğiniz tutar kadar yardımı alabilirsiniz.Birkaç konuyu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. 1- Boş Stand kirasının tamamınmı ve nakliye harcamalarının ise %50 sini; 20.000ABD Doları sınırına kadar alabilirsiniz.2- Fuar bitiminden itibaren 6 ay içinde bağlı olduğunuz ihracatçı birliğine başvurmalısınız.İyi çalışmalar
İTKİB Devlet Yardımları Şube Müdürü Sayın Göknur KANDİL 'ile görüşebilirsiniz. Size nederen başlamanız gerektiği konusunda çok yardımcı olacaktır. Tel : 0212 454 02 00 ''dan ulaşabilirsiniz. Ali GÜVENİN
Merhaba İsa Bey,

İhracatçı Birliği'ne kayıt aşamasında Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi ibraz ediliyor. 5 Temmuzdan sonra İthalatçı Birlikleri için de aynı şey geçerli olacaktır. Yalnız, arkadaşlardan öğrendiğime göre İhracatçı birlikleri kota, dahilde işleme gibi daha ileri işlemler sözkonusu olmadığı müddetçe firmanın faaliyet konularına pek dikkat etmiyorlar. Tabi kurulan ithalatçı birliklerinde bu böyle olmayabilir. İthalatı kısmak gibi bir amaç olduğu için faaliyet alanı konusunda da hassasiyet gösterilebilir.
Merhaba Müge Hanim, su an attachament opsiyonu açik, dosyayi gönderebilirsiniz. Bu arada belirtmek isterim ki, Müge Hanim ve esi Fatih Bey Türkexport'ta KOBI'lere yönelik çok güzel çalismalar yapiyorlar. Inanç Grup'la isbirligi yaptiklari için kendilerine bir kez daha tesekkür ediyorum.
Sayın Alparslan SAĞLAM>> Yurtdışındaki fuarlara katılımlarda devlet yardımlarından bağlı bulunduğunuz ihracatçı birlikleri vasıtasıyla yararlanabilirsiniz.Fuara katılılım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bağlı buluduğunuz birliğe başvurarak, hak edeceğiniz tutar kadar yardımı alabilirsiniz.Birkaç konuyu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. 1- Boş Stand kirasının tamamınmı ve nakliye harcamalarının ise %50 sini; 20.000 ABD Doları sınırına kadar alabilirsiniz. 2- Fuar bitiminden itibaren 6 ay içinde bağlı olduğunuz ihracatçı birliğine başvurmalısınız. İyi çalışmalar
İTKİB Devlet Yardımları Şube Müdürü Sayın Göknur KANDİL 'ile görüşebilirsiniz. Size nederen başlamanız gerektiği konusunda çok yardımcı olacaktır. Tel : 0212 454 02 00 ''dan ulaşabilirsiniz.
Değerli grup üyeleri;ABD' nin Türkiye' ye kota uyguladığı tekstil ürünlerinin listesine çok acil ihtiyacım var. İngilizce olarak bulabilirsem çok daha iyi olur. Şimdiden yardımlarınıza çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla;Müge ORAKÇIOĞLUTURKEXPORT GROUP
Müge Hanım merhaba, İTKİB'in sitesinde kotalı kategorilerin listesibulunuyor. Linki şu:http://www.itkib.org.tr/res800/KotaBilgileri/ihracat/MalTanimlari.htmİngilizce olarak derseniz, şu siteye bakmanızda fayda var ama tam aradığınız şekilde olmayabilir. Çünkü sadece hs kodu olarak listelenmiş. Fakat kotaların kullanım seviyesi de yazıyor.(ABD'yegiriş anlamında)http://www.cbp.gov/quotas/files/trtxtrpt.htmAşağıda da 2003 yılı sonu itibariyle kota kullanım oranları var, çoğu kalem %50 bile dolmamış. Bu da dikkat çekici.http://www.cbp.gov/ImageCache/cgov/content/import/textiles/year_5fend_5fstatus_5\freports/2003/trtxtrpt_2ehtm/v1/trtxtrpt.htmİyi çalışmalar dileğiyle,Şükrü Kaya www.inancgroup.com
Değerli üyeler,Yabancı firmalara Gümrük tarife istatistik pozisyonu ve Tarım payı fon (vergi) konularını izah eden ( Türkçe olabilir, tercihen İngilizce)bir İnternet site / siteleri arıyorum.Bana yardımcı olur musunuz.
Nazım Bey, şu sitelerde bilgi var bu konuda ama Türkçe.http://www.foreigntrade.gov.tr/SORULAR/AB/Istarim.htm#123http://www.abhaber.com/belgeler/belgeler_8.htmAyrıca daha önce duymayanlar için kısa bir bilgi: Gümrük Birliği sadece sanayi mamulleri için geçerli. Tarım ürünlerinde koruma önlemleri devam ediyor. "İşlenmiş" tarım ürünlerinde ise gümrük vergileri, sanayi payı ve tarım payı olmak üzere iki kısımda değerlendiriliyor. Sanayi payına yönelik tarifeler GB kapsamında sıfırlanmış durumda. Tarım payında ise ithal edilen her 100 kg için belirlenen belli bir miktar tarım fonuna aktarılıyor.İyi çalışmalar,Şükrü Kayaİnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu
Merhaba,
TT odeme sekli olarak ne demektir?Yardım ederseniz cok sevinirim
pesin transfer ( Telegraphic Transfer ) Saygilar,Volkan
telegrafic transfer (cash in advance tarzı bir ödeme tarzıdır bir nevi peşin ödeme)

17 Comments:

At 1:56 PM, Blogger Mr Claral said...

Hizli firsat!

Biz uluslararasi islem iyi güvenilir, güvenilir. Bu firsati kaçirmayin lütfen, buraya gelecek 2014 yili dogru yatirim baslatmak için bir firsattir. % 100 emin ol daha fazla bilgi için e-posta MMV (vandamariana111@gmail.com) Sen garanti. Banka havalesi için çevrimiçi banka çok hizli ve güvenligidir, önümüzdeki 2014 yili dogru yatirim için bu firsati kaçirmayin. (Bir kelime bilge için yeterlidir)

Eger tarim için bir kredi ihtiyacim var mi? Is için kredi? yapimi için kredi? Yatirim kredisi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Bu bir firsattir, kullanimi ve yeni bir hayata baslamak. Daha fazla bilgi (mrsvandamariana@yahoo.co.uk) için e-posta MMV.

Allah lonca tüm.

M.M.V LTD.

 
At 1:56 PM, Blogger Mr Claral said...

Hizli firsat!

Biz uluslararasi islem iyi güvenilir, güvenilir. Bu firsati kaçirmayin lütfen, buraya gelecek 2014 yili dogru yatirim baslatmak için bir firsattir. % 100 emin ol daha fazla bilgi için e-posta MMV (vandamariana111@gmail.com) Sen garanti. Banka havalesi için çevrimiçi banka çok hizli ve güvenligidir, önümüzdeki 2014 yili dogru yatirim için bu firsati kaçirmayin. (Bir kelime bilge için yeterlidir)

Eger tarim için bir kredi ihtiyacim var mi? Is için kredi? yapimi için kredi? Yatirim kredisi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Bu bir firsattir, kullanimi ve yeni bir hayata baslamak. Daha fazla bilgi (mrsvandamariana@yahoo.co.uk) için e-posta MMV.

Allah lonca tüm.

M.M.V LTD.

 
At 10:04 PM, Blogger Binaley Salami said...

Eğer bir kredi ihtiyacı var mı?banka kredisi sizi yalanladı, biz burada
mali yardım için, şimdi yapmanız gereken aracılığıyla bize e-posta için (
binaleyfinancialinstitution@gmail.com) herhangi bir anlık kredi almak için
herhangi bir hedefe tutarındadır. Sizin mutluluğunuz bizim önceliğimizdir.

Adı: Binaley Salami
Şirket adı: Binaley Finans Kurumu
Posta: binaleyfinancialinstitution@gmail.com

BUGÜN HIZLI KREDİ İÇİN GEÇERLİ

 
At 2:00 AM, Blogger igein izevbekhai said...

i Sayin Igein, Aiicco sigorta kredi kredi sirketi temsilcisi degilim, is için kisisel bir kredi gerekiyor? Bu e posta bize ilgileniyorsaniz eger biz,% 3 faiz oraniyla kredi vermek: Eger kredi transferi belge derhal ok ile devam etmek ( igein_h_yizevbekhai@admin.in.th )

 
At 7:05 PM, Blogger OXFORD LOANS said...

Merhaba,
Şu anda değerli müşterilerimize% 3'lük düşük bir faiz oranı ile xmas kredisi veriyoruz. İşletmenizi finanse etmek için bir krediye ihtiyacınız var mı? Konsolidasyon kredisine ihtiyacınız var mı? Şu adresteki e-postamızı kullanarak hemen başvurun: oxford_loanfinances@hotmail.com*

 
At 2:07 AM, Blogger Murat Acar said...

Bir krediye ihtiyacın var mı? İletişim Sir Murat Acar Kredi Şirketi, İşte finansal problemlere bir kredi, finansal yaşantısını artırmak isteyenler için bir fırsata ihtiyacımız var, çok makul faiz kredileri veriyoruz. Finansal stres kredi olan insanlara yardım kredileri, işletme kredileri, Tıbbi krediler, konut kredileri, öğrenci kredileri vb. Biz her çeşit kredi temin edebiliriz.
Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: muratacarfinancialservice@gmail.com

Saygılarımla

 
At 10:09 PM, Blogger priest oduma said...

Bir kredi ihtiyacınız var mı? Bu Borç Kredi, işletme kredisi, sağlık kredisi, ev kredisi, öğrenci kredi gibi kredi her türlü veririz
Mali yardım>>> loanmartloanfunds@gmail.com bugün bize ulaşın E-posta
Saygılarımla

 
At 7:54 AM, Blogger ACG Business Solutions said...

Merhaba adım adım Evelyn, dün Capital Funding'den bir Acil kredi başvurusu yaptım ve uyguladığım aynı gün, borcumu BOA Bankam hesabımda alıyorum, böylece orada insanlara ihtiyaç duyacağım türler için acil durum kredisi Şirket oldukları için meşrudur ve kredi şirketinin e-postasını garanti eder: (acgbusinesscompany@gmail.com) daha fazla bilgi için.

 
At 7:56 AM, Blogger ACG Business Solutions said...

Merhaba adım adım Evelyn, dün Capital Funding'den bir Acil kredi başvurusu yaptım ve uyguladığım aynı gün, borcumu BOA Bankam hesabımda alıyorum, böylece orada insanlara ihtiyaç duyacağım türler için acil durum kredisi Şirket oldukları için meşrudur ve kredi şirketinin e-postasını garanti eder: (acgbusinesscompany@gmail.com) daha fazla bilgi için.

 
At 9:58 PM, Blogger Unknown said...


Herhangi bir amaç için paraya ihtiyacınız var mı?
Aylık gelir / işiniz varsa bir kredi almaya hak kazanırsınız.
Güvenli / teminatlı kredi için irtibat kurun.
20,000'den 20,000,000'e kadar kredi tutarı ödünç al.
Kredi süresi olarak 1 yıl ila 30 yıl arasında seçim yapın.
azeesabdul480@gmail.com

 
At 1:45 PM, Blogger Airia Ator said...

Merhaba,
Bankalar bir kredi elde etmek için size dönüyor,
Şirketim size yardımcı olması için endişelenmeyin.
En az 1,000,00 TL'den 30'a, milyon TL'den
Bugün kredi için başvurun.
Iletişim e-posta bağlantısı: rajskionlineloanservice@gmail.com

Saygılarımızla.
Şirket

 
At 8:44 PM, Blogger ozkan bektas said...

SAMUEL GRANT, TÜRKİYE'YE KREDİ VEREN EN İYİ ŞİRKET'DİR.
BUGÜN UYGULAYIN VE KREDİNİNİZİ VARINIZ.
Umutsuzca bir krediye ihtiyacın var mı? Bize samuelgrantfirm@gmail.com adresini e-posta ile gönderin. Bankanızın veya herhangi bir Finansal Firmanın kredisinden muaf tutuldunuz mu? Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Faturalarınızı ödemek veya bir ev satın almak için bir krediye ihtiyacınız var mı, yoksa borcunuzu konsolide ettiniz mi? Borçtan arınmıyorsunuz? Kendi işiniz olsun ister misiniz? Finansal Krediler Yardımı'na mı ihtiyacınız var? İstediğiniz loan.email bize samuelgrantfirm@gmail.com için bugün bizimle iletişime geçin.

Ad: samuel grant
Şirket Adı: samuel grant firm
E-posta: samuelgrantfirm@gmail.com

 
At 6:58 PM, Blogger ozkan bektas said...

İyi Günler Bay / Bayan:

Meşru bir kredi almak, her zaman finansal problemi olan ve ona çözüm bulmaya ihtiyaç duyan müşteriler için büyük bir sorun olmuştur. Kredi ve teminat konusu, müşterilerin meşru birinden kredi ararken endişelerleridir
Borç veren
. Ama ... kredi endüstrisinde bu fark yarattı. $ 2,500 aralığında bir kredi ayarlayabiliriz. 500.000.000 $ 'a kadar düşük faiz oranıyla% 3 faiz

Hizmetlerimiz şunları içerir:
Borç Konsolidasyonu
İkinci İpotek
İş Kredileri
Bireysel Krediler
Uluslararası Krediler
Her çeşit kredi
Aile kredisi
VB
Lütfen bu e-postaya derhal cevap verin: (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com)

Sosyal güvenlik yok ve kredi kontrolü yok,% 100 Garanti. Tek yapmanız gereken tam olarak ne istediğinizi bize bildirin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz. (DURDANE GUNEY KREDİ BANKASI). Bankalarınız "Hayır" dediğinde EVET diyor. Son olarak, sınırsız sermayeye sahip olduğumuz için küçük ölçekli kredi firması, aracılar, küçük ölçekli finansal kuruluşlara fon sağlıyoruz. Bir kredi temin etme hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın, Lütfen bu e-postayı derhal yanıtlayın: (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com)

 
At 12:13 PM, Blogger Dogan Murat said...


İşiniz için borç aldın mı, Tıp kredisi, öğrenci kredisi, borç kredisi? Ödemek zorunda olduğun bazı faturalar var mıydı? Daha sonra bu okunaklı kredi şirketine şu adresten ulaşın: creditkredi@gmail.com

 
At 7:55 AM, Blogger mrwilliam said...

Krediye% 3 faiz oranıyla ihtiyaç duyan herkese kredi sunuyoruz

İhtiyacınız olan kime, aradığınız iş fırsatı için tekrar dünya çapında sunduğumuz acil bir krediye ihtiyacınız var mı? Şimdi bize e-posta: qmank011@gmail.com

KREDİ BAŞVURU FORMU
1) Tam Adı:
2) Cinsiyet:
3) Gerekli Kredi Miktarı :.
4) Kredi Süresi:
5) Ülke:
6) Ev Adresi:
7) Cep Numarası:
8) Aylık Gelir:
9) Meslek:
) Siz burada bizim için ne yaptınız.

Saygılarımla.

 
At 7:56 AM, Blogger mrwilliam said...

Merhaba, En güvenilir ve güvenilir şirketten birine ihtiyacınız var mı?
dünyada? Evet ise şimdi bize ulaşın, çünkü herkese kredi öneriyoruz.
Arayanların kategorileri şirketler olsun ya da personel kullanımı için. Teklif ediyoruz
% 3 faiz oranı ile kredi, Bize e-posta yoluyla ulaşın:
homeloan1011@gmail.com

(1) Tam Adı
(2) Tam Adres
(3) Ülke
(4) Yaş
(5) Meslek
(6) Telefon numarasını söyle
(7) Seks:
(8) Kredi İhtiyaç duyulan miktar:
(9) Kredi Süresi

Bize e-posta gönder: homeloan1011@gmail.com

 
At 12:29 AM, Blogger FINANCE 4ALL said...

Krediler !! Krediler !!
Bir kredi mi arıyorsunuz? Herhangi bir nedenle para lazım mı? Borçlusun ve temizlemek için bir krediye mi ihtiyacınız var? Mali sorunlarınızdan endişelenmeyin çünkü biz bunları çözmeye yardımcı olmak için buradayız. Herkese% 2 oranında kredi sunuyoruz, krediler hem istihdam edilenler hem de işsizler için sunuluyor, hizmetlerimiz çok hızlı ve güvenilir. Eğer ilgileniyorsanız, lütfen Finance.4all@aol.com adresinden bizimle iletişime geçin ve bugün kredi alın.

Teşekkürler,
Finance4all.
www.financeforall.webs.com

 

Post a Comment

<< Home